Muudatused ehituse käigus

1.02.22

Muudatused hoone juures (millel puudub kasutusluba) jagatakse oma suuruselt ja tähtsuselt kaheks.

  1. Muudatused, mis võrreldes algse ehitusprojektiga võimaldavad kasutada alternatiivset ehitustoodet, -materjali ja -seadet, tehnosüsteemi, ehitise tehnilist lahendust või parandada ehitusprojekti vigu ja ebatäpsusi. Sellisel juhul esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega projekti muudatus vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" nõuetele ( 12)
  2. Ehituse käigus on ehitist laiendatud alla 33% mahust, lisatud tehnosüsteeme (õhksoojuspump, päikesepaneelid jms), muudetud hoone kõrgust. Sellise juhul tuleb taotleda uus ehitusluba ehitise püstitamiseks. Kui ehitis on juba valminud ja muus osas vastab ehitusloa saanud projektile (sh detailplaneeringule ja/või projekteerimistingimustele), esitatakse nii algne ehitusprojekt kui ka projekt, mis kajastab tehtud või veel tehtavaid muudatusi. Kui mahtu suurendatakse üle 33% ja/või rajatud ehitis ei vasta detailplaneeringule/projekteerimistingimustele, siis tuleb alustada uuest detailplaneeringu koostamisest, projekteerimistingimuste taotlusest.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".