MTÜ-le Kambja valla eelarvest toetuse taotlemine

Kirjeldus

Toetust saab taotleda Kambja vallas tegutsev ja/või Kambja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

 

Toetuse liigid

tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;

projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus. Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni;

ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse-sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

 

Taotluste esitamise tähtajad

Tegevustoetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitada taotlus hiljemalt 15. oktoobriks.

Projekti- ja ühekordse toetuse saamiseks esitada taotlus hiljemalt kaks kuud enne projekti või ürituse toimumise tähtaega.

 

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks täitke allolev vorm ning saatke see digitaalselt allkirjastatult Kambja vallavalitsuse e-posti aadressile vald@kambja.ee.

Lepingu sõlmimine ja toetuste väljamaksmine

Vallavalitsus sõlmib lepingu ühe kuu jooksul eelarve kinnitamisest. Leping sõlmitakse vaid tegevustoetuse saajaga. Tegevustoetus kantakse üle vastavalt lepingus toodud tähtajale ja tingimustele.

Projekti- ja ühekordne toetuse kantakse üle pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist.

Õigusaktid

Täiendav teave