Marina Lehismets

vallasekretär

tel +372 5688 5812
e-post marina.lehismets@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Vallasekretäri ametikoha põhieesmärgiks on valla töö järjepidevuse tagamine, vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, vallavolikogu ja - valitsuse õigusaktide ning ametiasutuse dokumentatsiooni vastavuse tagamine õigusaktidele ja kehtestatud nõuetele.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • vallakantselei juhtimine, vallavanemale ettepanekute esitamine kantselei struktuuri, funktsioonide ja koosseisu kohta
 • vallavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude viseerimine ning volikogule ja vallavalitsusele nende seaduslikkuse kohta oma arvamuse andmine
 • vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, selle seadusandlusele vastavuse tagamine
 • vallavalitsuse istungite protokollimine ja õigusaktide vormistamise korraldamine
 • vallavalitsuse õigusaktide ja töö avalikustamise korraldamine
 • vallavalitsuse õigusalase nõustamise ja teenindamise korraldamine
 • valla kohtus esindamine või selleks teiste isikute volitamine
 • valla vapipitsati hoidmine
 • vallavalitsuse määrustele ja korraldustele kaasallkirja andmine
 • kohaliku omavalitsuse volikogu, riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimise korraldamine vallas ja valla valimiskomisjoni töö juhtimine
 • notariaaltoimingute teostamine
 • valla külaliste vastuvõtmise korraldamine
 • valla arhiivi pidamise korraldamine
 • avaliku teabe nõuete täitmine ja ametnike nõustamine teabenõuete täitmisel
 • muude kohustuste täitmine, mis tulenevad seadusandlusest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning vallavanema käskkirjadest.