Marge Einola

maaspetsialist

tel +372 5817 0211
e-post marge.einola@kambja.ee

Puhkusel 25.06–12.07

Maakorraldusalase töö korraldamine Ülenurme vallaosas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • esitab maksuametile maa maksustamise aluseks olevad andmed ja teostab andmete muudatuse maamaksu infosüsteemis (MAKIS)
 • korraldab maade ja varade tagastamist ning kompenseerimist, maareformist tulenevalt maade erastamist, munitsipaliseerimist, riigi omandisse jätmist ja kasutusvaldusesse andmist, valmistab ette vastavad õigusaktid
 • korraldab, kooskõlastab ja kontrollib maamõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduva tööd
 • lahendab maa rendilepingutega, hoonestusõiguse seadmistega ning isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud küsimusi
 • korraldab kohanimede ja uute aadresside määramist, olemasolevate aadressiandmete muutmist ja parandamist
 • täidab kinnistuportaalis kohaliku omavalitsuse ülesandeid ning esindab vajadusel vallavalitsust riigiasutustes
 • täiendab ja parandab teeregistris olevaid andmeid, valmistab ette vastavad õigusaktid ja edastab need riikliku teeregistri pidajale
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • koostab ja väljastab maakasutusega ja maa maksustamishinnaga seotud tõendeid
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele
 • kogub ja edastab vallavolikogu maakomisjonile tööks vajaliku informatsiooni
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktid ja kannab need ette vallavalitsuse ning vajadusel vallavolikogu istungitel
 • lisab ning muudab valla andmebaasides oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni
 • vastutab hajaasustusprogrammi toimimise eest.