Liis Rosin

abivallavanem
(sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond)

tel +372 5301 6055
e-post liis.rosin@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Haridus: bakalaureus, alushariduse pedagoog

Tegevusvaldkonnad: sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond.  

Struktuuriüksused: sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond, hallatavad asutused ja sihtasutused.


 

Abivallavanema ametikoha eesmärgiks on sotsiaalhoolekande, hariduse, kultuuri ja spordi valdkondade juhtimine vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • valla hariduse, sotsiaalhoolekande, spordi- ja kultuurialase tegevuse korraldamine
 • tegevusvaldkondadega seotud projektide koordineerimine/koostamine
 • valdkondade arengudokumentide koostamine
 • tegevusvaldkondadega seotud vallaeelarve koostamine, selle täitmise jälgimine
 • tegevusvaldkondadega seotud küsimustes vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja abistamine
 • teenistusliku järelevalve tegemine hallatvates asutustes
 • kaasava hariduse kaardistamine, koolivõrgu arendamine, tugiteenuste keskuse loomise korraldamine
 • koostöö kogukondadega, nende kaasamine vallaelu arendamisele
 • oma pädevuses olevate õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide koostamine ja kaitsmine, aruannete esitamine ja kirjavahetuse korraldamine
 • töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine ilma erikorralduseta
 • ettepanekute tegemine tegevusvaldkondade töö paremaks korraldamiseks
 • isikute vastuvõtmine ja nõustamine oma valdkonnas vastuvõtuaegadel
 • abivallavanemale laekunud teabenõuete täitmise eest vastutamine
 • valla veebilehel oma teenistusvaldkonda puudutavate linkide aktuaalsena hoidmine, valla lehele andmete esitamine.