Kristina Reigo

kantselei spetsialist

tel +372 750 2601, 5625 1220 
e-post kristina.reigo@kambja.ee

Puhkusel 25.06–12.07

Kantselei spetsialisti teenistuskoha põhieesmärgiks on operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine ja vallakantselei asjaajamise tehniline teenindamine. Lisaks täidab kantselei spetsialist perekonnaseisuametniku ülesandeid KOV pädevuse piires.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • asjaajamise korraldamine vallakantseleis: saabuva ja väljamineva dokumentatsiooni registreerimine, dokumendiringluse korraldamine ja järelevalve tähtaegadest kinnipidamise üle
 • kodanike avalduste vastuvõtmine, nende nõustamine ning abistamine taotluste täitmisel
 • vallavalitsuse üldtelefonile tulevate kõnede vastuvõtmine
 • kirjade koostamine vallasekretäri või vallavanema ülesandel, õigusaktide vormistamine ja edastamine, määruste konverteerimine ja saatmine Riigi Teatajasse
 • vallavalitsuse teenistujate abistamine ja nõustamine dokumendihaldussüsteemi kasutamisel
 • dokumendihaldussüsteemi    administreerimine,    dokumentide liigitusskeemi ajakohastamine
 • vallavalitsuse hallatavate      asutuste          nõustamine     dokumendihaldussüsteemi
 • sisseseadmisel ja kasutamisel, dokumentide loetelu korrastamisel
 • perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine (sünnikannete tegemine)
 • elukohateadete menetlemine ja elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse
 • rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine, vajadusel elukoha, perekonna koosseisu ja muude registriandmete kohta tõendite väljastamine
 • dokumentide väljastamine kodanikele, asutustele
 • vallavalitsuse digiarhiivi korrastamine
 • vajadusel valitsuse istungite tehniline ettevalmistamine ning istungite ja vallavalitsuse komisjonide koosolekute protokollimine
 • vallavanema juures toimuvate nõupidamiste ettevalmistamine ja protokollimine
 • vallavalitsuse õigusaktide ja muude asjasse puutuvate dokumentide edastamine haldusakti adressaatidele
 • enda teenistusülesannete täitmiseks vajalike kirjade koostamine ja teabenõuetele vastamine
 • igapäevaselt elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine, registreerimine ja neile vastamine
 • isikute vastuvõtu korraldamine vallavanema ja vallasekretäri juurde, külaliste vastuvõtu ettevalmistamine
 • vallasekretäri ja vallavanema poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine oma pädevuse piires.