Kristel Altsaar

planeerimisspetsialist

tel +372 5300 9986
e-post kristel.altsaar@kambja.ee

Vasuvõtt kokkuleppel

Ametikoha eesmärk: planeerimise ja ehitusalase töö korraldamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • võtab vastu detailplaneeringu algatamise taotlusi, koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ning korraldab detailplaneeringute menetlust
 • menetleb detailplaneeringuid ja korraldab detailplaneeringutega seonduva informatsiooni avalikustamise ning teavitamise
 • vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust
 • koostab valla maadel detailplaneeringuid valla vajadustest lähtuvalt
 • osaleb valdkondlike arengukavade ja üldplaneeringu koostamise protsessis ning vajadusel volikogu komisjonide tegevuses
 • täidab planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesandeid ja kooskõlastab vajalikud eelnõud ja muud oma valdkonna dokumendid
 • korraldab jooksvat dokumentatsiooni ja kirjavahetust
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • vastab tööülesannetega seotud avaldustele, päringutele
 • koostab oma valdkonda puudutavad õigusaktid ja esitab koos lisamaterjalidega osakonnajuhatajale vallavalituse ja vallavolikogu istungitel ettekandmiseks
 • lisab ning muudab valla andmebaasides oma valdkonnaga seonduvat informatsiooni
 • osaleb planeeringute menetlemist toetava valla geoinfosüsteemi rakendamisel
 • täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis on ette nähtud seadustes, määrustes või Kambja valla õigusaktides ning kuuluvad oma olemuselt planeerimisspetsialisti töövaldkonda.