Jaanika Liblik

vallasekretäri abi

tel +372 5828 2032 
e-post jaanika.liblik@kambja.ee

Puhkusel 25.06–12.07

Vallasekretäri abi ametikoha põhieesmärgiks on volikogu töö tehniline teenindamine, volikogu ja volikogu esimehe nõustamine, volikogu asjaajamise korraldamine, volikogu õigusaktide vastavuse tagamine kehtestatud nõuetele. Lisaks eeltoodule on vallasekretäri abi ametikohustusteks vallavalitsuse personalitöö (sh töötervishoiu ja töökeskkonnaalase dokumentatsioon) ning muud vallasekretäri antud ühekordsed ülesanded.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • volikogu istungite materjalide ettevalmistamine, volikogu enesekorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine ning muude eelnõude normitehniline ja õiguslik kontrollimine
  • volikogu istungi päevakorra koostamine koostöös volikogu esimehega, istungi kutsete ja materjalide saatmine, istungi protokollimine
  • volikogu õigusaktide vormistamine, registreerimine, täitmiseks edastamine
  • volikogu õigusaktide ja töö avalikustamine, volikogu määruste ja nende terviktekstide esitamine avaldamiseks Riigi Teatajas
  • volikogu liikmete ametialane õigusnõustamine
  • volikogu ja komisjonide tööst osavõtu arvestuse pidamine, volikogu esimehe käskkirjade vormistamine
  • vallavalitsuse personalitöö korraldamine, vastavate dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine
  • vallavalitsuse personaliarvestuse pidamine, tööajatabelite koostamine, personaliga seotud aruannete koostamine, töötamise registrisse kannete tegemine
  • osalemine vallavalitsuse personali värbamisel ja valikul.