Eve Jaanus

finantsjuht

tel +372 750 2603
e-post eve.jaanus@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Finantsjuhi ametikoha eesmärk vallavalitsuses finantsosakonna töö juhtimine ja korraldamine, eelarvestrateegia ja eelarveprojekti koostamine, pangaülekannete teostamine, finantsanalüüside ja raamatupidamistoimingute teostamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Haridus: magister, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Ülesanded:

 • juhib ja korraldab vallavalitsuse finantsosakonna tööd
 • koostab vallaeelarve ja lisaeelarve projektid koostöös vallavalitsuse struktuuriüksuste teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidega ning esitab vallavalitsusele läbivaatamiseks
 • jälgib ja kontrollib eelarvest kinnipidamist
 • koostab eelarve täitmise aruanded ja esitab hallatavate asutuste juhtidele
 • esitab eelarve täitmise aruande rahandusministeeriumi andmebaasi
 • koostab ja uuendab valla eelarvestrateegiat koostöös arendusjuhiga vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele
 • teostab finantsanalüüsi vallavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes ning teeb ettepanekuid vallavalitsusele ümberkorralduste tegemiseks eesmärgiga tagada kvaliteetne teenuste osutamine ja majanduslik efektiivsus
 • osaleb valla konsolideeritud majandusaasta aruande koostamisel
 • peab arvestust valla laenukohustuste üle
 • koostab, edastab pangale ja kinnitab internetipangas maksete õigsust
 • peab arvestust laekumiste üle
 • peab arvestust õppelaenude üle ja tagab nende õigeaegse väljamaksmise
 • teostab rahastatud projektide aruandlust
 • tagab raamatupidamisdokumentide säilitamise ja arhiveerimise
 • osaleb komisjonide tegevuses
 • osaleb finantsosakonna personali komplekteerimisel
 • allkirjastab ja viseerib koostatud dokumendid kooskõlas asjaajamiskorraga ning tagab nõuetekohase toimingute tegemise oma töövaldkonnas laekunud dokumentide ja kirjadega ning vastutab selle eest.