« Tagasi

Vallavolikogu 29.10.2019 istung

Kambja vallavolikogu XXIV istung toimus 29. oktoobril, kohal oli 19, puudus 2 volikogu liiget.
 

PÄEVAKORD: 

 

1. Vallavara võõrandamine mitterahalise sissemaksena AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet. OÜ-lt Cambi vallale üle tulnud vee- ja kanalisatsioonirajatised otsustati anda üle AS-le Emajõe Veevärk, kes on piirkonna vee-ettevõtja.

Võeti vastu otsus nr 87 „Vallavara võõrandamine mitterahalise sissemaksena AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

2. Osaühingu Cambi jagunemine OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme vahel 

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet. Kuna OÜ-lt Cambi on ära läinud suurem osa tema tegevusi ja vallal pole otstarbekas omada mitut sama ülesannet täitvat äriühingut, jagatakse OÜ Cambi ülesanded, kohustused ja vara OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme vahel. Täpse jagunemislepingu kinnitab vallavalitsus.

Võeti vastu otsus nr 88 „Osaühingu Cambi jagunemine OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme vahel" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

3. Kaatsi ja Kopamäe II liivakarjääri konkursi korras rendile andmine 

Kuulati  haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet. Seni on vallale kuuluvaid karjääre hallanud OÜ Cambi, kellel puuduvad vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Volikogu otsustas anda karjäärid konkursi korras rendile koos kõigi kaevandamisloast tulenevate kohustustega.

Võeti vastu otsus nr 89 „Kaatsi ja Kopamäe II liivakarjääri konkursi korras rendile andmine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

4. Kambja Vallavolikogu 19.02.2019 määruse nr 56 „Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord" muutmine 

Kuulati volikogu sekretäri Reet Kiuru ettekannet. Korras muudeti andmekogu logide säilitamise tähtaega.

Kehtestati määrus nr 70 „Kambja Vallavolikogu 19.02.2019 määruse nr 56 „Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord" muutmine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

5. Audiitori määramine 

Kuulati finantsjuhi Sirje Suure ettekannet. Volikogu otsustas määrata Kambja vallavalitsuse 2019. – 2021. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete audiitoriks OÜ Audiitorbüroo ELSS.

Võeti vastu otsus nr 90 „Audiitori määramine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

6. Kambja valla arengukava 2020 – 2030 

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet, kes kandis ette arengukava avalikustamisel tehtud ettepanekud ja nendega arvestamise. 

Anti Kalvet tegi ettepaneku täiendada arengukava punkti 3.4 all toodud arendustegevusi punktiga „Lõpetada viljakate maade kasutamine ehitustegevuseks.". 

Arutelu tulemusel sõnastati arengukava täiendusettepanek järgmiselt: „Võimalusel viljakate põllumaade säilitamine." Toimunud hääletuse (poolt 9, vastu 4, erapooletud 6 volikogu liiget) tulemusel otsustati lisada see tegevus arengukava punkti 3.4 alla järjekorras 30. tegevusena. 

Kehtestati määrus nr 71 „Kambja valla arengukava 2020 – 2030" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

7. Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 

Kuulati finantsjuhi Sirje Suure ettekannet. 

Kehtestati määrus nr 72 „Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023" (poolt 18, vastu 1, erapooletuid ei olnud). 

 

8. Tõrvandi lasteaia projekti tutvustus 

Kuulati arendusjuhi Kristi Kulli ettekannet, kes tutvustas valminud projekti, rekonstrueeritava hoone ruumilahendust. Koos hoone ümberehitamisega lasteaiaks rekonstrueeritakse ka raamatukogu ruumid.

 

9. Haldusülesande täitmise volitamine 

Kuulati haridusnõuniku Maia Uibo ettekannet. Halduslepinguga soovitakse volitada kogu valla territooriumil valla noorsootööd korraldama MTÜ Õnnemaa alates järgmisest aastast. Volikogu nõustus noorsootöö korraldamise kohustuse andmisega MTÜ-le Õnnemaa.

Võeti vastu otsus nr 91 „Haldusülesande täitmise volitamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

 

10. Kambja valla vapi kavandi valimine 

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu pani järjekorras hääletusele variandid vapi kavandi valimiseks: 

1) alustatakse otsast peale sümbolite valimisega – poolt 0 

2) endise Ülenurme valla vapp – poolt 1 

3) väljapakutud kavandi sinine-must-valge variant – poolt 3 

4) väljapakutud kavandi sinine-roheline-valge variant – poolt 15 

Otsustati, et valla vapp töötatakse välja ja saadetakse kooskõlastamisele sinine-roheline-valge variandis. 

 

11. Abivallavanema ametist vabastamine 

Kuulati vallavanema Aivar Aleksejevi ettekannet. 

Võeti vastu otsus nr 92 „Abivallavanema ametist vabastamine" (poolt 13, vastu 4, erapooletud 2). 

 

12. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 

Kuulati vallavanema Aivar Aleksejevi ettekannet. Vallavalitsuse koosseisust kaotati abivallavanema koht, vallavalitsus jätkab viieliikmelisena – vallavanem ja neli vallavalitsuse liiget.

Võeti vastu otsus nr 93 „Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud). 


 

 


Istungi protokoll