ME: Kambja valla 2021. a eelarve vastuvõtmine

Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumaht on 25 854 189 eurot.
 

^

ME: Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031" muutmine

Külitse  aleviku perspektiivise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart" kinnitatakse uues redaktsioonis

^

OE: Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu garanteerimine

AS Emajõe Veevärk kavandab esitada keskkonnainvesteeringute keskuse sihtasutuse (SA KIK) keskkonnaprogrammi 2021 I taotlusvooru projekti „Külitse aleviku veevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" rahastustaotluse.

Eelnõu kohaselt Kambja vald garanteerib SA KIK positiivse rahastusotsuse korral projekti omaosaluse tasumise summas kuni 2 000 000 eurot. Omaosalus tasutakse aktsiakapitali sissemaksetena AS-i Emajõe Veevärk põhivara mahu suurendamisel projekti raames rajatava infrastruktuuri ehitustööde käigus.

^

OE: Halduslepingu sõlmimine

Eelnõu kohaselt sõlmitakse Kambja valla ja Tartu linna haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga  kaetud  ala  ning  ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni  kasutamise tingimuste määratlemiseks haldusleping Tartu linnaga.

^