OE: Kambja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse  alusel ning arvestades Audiitorbüroo ELSS OÜ aruannet ja revisjonikomisjoni aruannet, vallavolikogu kinnitab Kambja valla 2019. a majandusaasta aruande.

 

OE: COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine

Otsuse eelnõu eesmärgiks on riigi 2020. aasta lisaeelarvega Kambja vallale määratud investeeringutoetuse taotlemise aluseks oleva projektide esialgse nimekirja kinnitamine.

Riigi 2020. a lisaeelarvega määrati omavalitsustele kokku 130 mln eurot, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid majanduses. Need toetused on ühekordsed, mis jaotatakse ainult 2020. a. Investeeringutoetuse jaotamise aluseks on riigihalduse ministri 15. mai 2020 määrus nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord"

Kambja vallavolikogu kinnitab COVID-19 eriolukorras investeeringutoetuse taotlemisel esitatavate projektide esialgse nimekirja järgmiselt:

  • Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine I etapp;
  • Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine II etapp -piirdeaed ja tribüünid;
  • Kuuste kooli mööbli soetamine.

Vallavalitsust volitatakse esitama rahandusministeeriumile toetuse taotlemiseks nimetatud projektide hulgast vormikohane projektide nimekiri koos nõutud muu informatsiooniga ning tegema muid toiminguid, mis on vajalikud investeeringutoetuse taotlemisel ning kasutamisel.

 

OE: Loa andmine riigihanke „Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimine" korraldamiseks

Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku renoveerida Tõrvandi alevikus Papli tänav. Tööde eeldatav maksumus koos käibemaksuga on 200 000 eurot, investeeringut ei ole ette nähtud käesoleva aasta eelarves.

Otsusega vallavolikogu lubab vallavalitsusel korraldada riigihange „Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimine" eeldatava maksumusega kuni 200 000 eurot (summa ilma km-ta).

 

OE: Kambja valla vapi ja lipu kavandi heakskiitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel Kambja vallavolikogu kiidab heaks Kambja valla vapi ja lipu uued kavandid ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Ühtlasi tunnistatakse kehtetuks eelmise, riigikantseleis mitte heakskiidetud, kavandi heakskiitmine.

 

OE: Projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" omafinantseeringu garanteerimine

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" rahastustaotluse. Vastavalt riigihalduse ministri 26.02.2020 määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja korrale" on toetuse maksimaalseks suuruseks projekti kohta 630 000 eurot.

Projektikogumaksumus on koostatud eelarve põhjal 1 142 510 eurot. Lähtuvalt eeltoodust kujuneb projekti omaosaluseks 512 510 eurot.

Otsusega Kambja vald garanteerib taotluse „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine energiatõhusaks" omaosaluse summas 512 510 eurot.

 

ME: Määruste kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks üks Ülenurme vallavolikogu määrus ja 6 Kambja vallavolikogu määrust.