Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035

25.01.24

 

 

Elutähtsa teenuse riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani puudutav teave on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ( AvTS § 35 lg 1 p 181, ÜVVKS §15 lg 7).