Reklaami paigaldusluba

18.10.18

Kirjeldus

Välireklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid ning vallavolikogu poolt kehtestatud välireklaami paigaldamise eeskirja.

Reklaami paigaldamine on lubatud vallavalitsuse väljastatud reklaami paigaldusloa alusel.

Kõik reklaamid peavad vastama keeleseaduse sätetele.

 

Reklaamimaks

Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Kambja valla haldusterritooriumile füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti vallavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtja kasutuses olevale ühissõidukile paigaldatud reklaam. Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

Igasugune Kambja valla haldusterritooriumile paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele.

Maksustamisele ei kuulu ja ei vaja paigaldusluba:

 1. riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
 2. erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
 3. teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste, kirikute ja koguduste reklaam ja kuulutused;
 4. ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
 5. ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;
 6. reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnistu territooriumi.

 

Taotlemine

Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:

 1. reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
 2. tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 3. Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kaitsemälestisele reklaami paigaldamiseks;
 4. reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 5. territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
 6. tee omaniku luba liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tee kaitsevööndisse.

Paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks maksuperioodideks.

Taotluse ja maksusdeklaratsiooni saab täita ja esitada Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleis või saata postiga või digitaalselt allkirjastatult üldaadressidel.

Taotluse blanketid

 

Kestvus

Vallavalitsus väljastab paigaldusloa 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Esitatud dokumentides olevatest puudustest teatab vallavalitsus reklaami paigaldajale 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

 

Õigusaktid