Projekteerimistingimuste andmine

 

 

Taotluse esitamine

Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri. Selleks tuleb ehitisregistrisse sisselogida ja valida menüüst: Ehitised > Projekteerimistingimuste taotlus ja täita e-taotlus.

^

 

 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;

 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;

 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;

 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

^

 

 

Detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;

 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;

 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;

 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks,

 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks,

 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks,

 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;

 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

^

 

 

Projekteerimistingimuste menetlemine

Kohalik omavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui kohalik omavalitsus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kohalik omavalitsus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Lisad hoonete projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • asendiskeem (tõene geodeetiline alusplaan)

 • olemasoleva hoone inventariseerimise joonised

 • kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised

Lisad rajatiste projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • eskiis või asukohaskeem

 • võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused

 • muinsuskaitse eritingimused

 • korteriühistu üldkoosoleku protokoll

 • asukoha valiku protokoll

^

 

 

Riigilõiv

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda Kambja vallavalitsuse ühele arveldusarvele:

AS SEB Pank EE791010102034606009

Swedbank AS EE592200221068464111

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress
(näiteks: riigilõiv Ringtee 1, Tõrvandi projketeerimistingimuste eest).

Riigilõivu tasumine on reguleeritud riigilõivuseadusega.

^