« Tagasi

Vallavolikogu kehtestas mittetulundusühenduste toetamise korra

Kord reguleerib mittetulundusühendustel Kambja valla eelarvest toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse andmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Toetust saab taotleda Kambja vallas tegutsev ja/või Kambja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus, sihtasutus ja seltsing kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetuse liigid on:

tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;

projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus. Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni;

ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühendused kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub kultuuri-, spordi-, sotsiaal-, noorsootöö, keskkonnakaitse, elanike turvalisuse ja elukeskkonna arendamine või edendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine ning kes tegutsevad Kambja valla territooriumil ja/või kelle tegevusest saavad Kambja valla elanikud olulist kasu. Taotlemisel on eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab Kambja valla arengukava eesmärkide saavutamist.

Toetuse saamise võimalusest informeerib vallavalitsus valla veebilehel ja kohalikus ajalehes vähemalt 30 päeva enne toetuse taotlemise lõpptähtaega.

Vormikohane taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt või paberkandjal hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks, projekti- ja ühekordse toetuse saamiseks hiljemalt kaks kuud enne projekti või ürituse toimumise tähtaega.

Täpsem teave on leitav 30. novembril jõustuvast määrusest