MTÜ-le Kambja valla eelarvest toetuse taotlemine

 

Taotlemine

Toetust saab taotleda Kambja vallas tegutsev ja/või Kambja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetuse liigid on:

tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;

projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus. Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni;

ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse-sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

Toetuse saamise võimalusest teavitab Kambja vallavalitsus valla veebilehel ja kohalikus ajalehes vähemalt 30 päeva enne toetuse taotlemise lõpptähtaega.

Vormikohane taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt või paberkandjal hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks, projekti- ja ühekordse toetuse saamiseks hiljemalt kaks kuud enne projekti või ürituse toimumise tähtaega.

 

Kestvus

Tegevustoetuse saajaga sõlmib vallavalitsus lepingu ühe kuu jooksul eelarve kinnitamisest.

Sõlmitud lepingu alusel kannab vallavalitsus tegevustoetuse üle lepingus toodud tähtajal ja tingimustel.

 

Teave

Haridusnõunik Maia Uibo

Õigusakt

 

Taotluse ja aruande esitamise vormid

Täitke vorm ning saatke Kambja vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult  e-postiaadressil vald@kambja.ee või paberkandjal postiaadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.