Maamaksust

29.06.23

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mille arvutab maksu- ja tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Maksumäär

Maamaksumäär on kehtestatud Kambja vallavolikogu määrusega.

Maamaksumäärad alates 01.01.2024:

 •  1% maa maksustamishinnast aastas
 •  maatulundusmaale 0,5% maa maksustamishinnast aastas
 •  elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas.

 

Maamaksumäärad 2023. aastal vastavalt hinnatsoonidele:

 • hinnatsoonid H0949001-H0949005 - 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 • hinnatsoonid H0282001-H0282004 - 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäärad vastavalt viljakustsoonidele on järgmised:

 • viljakustsoonid V0949001-V0949010 - 1,2 % maa maksustamishinnast aastas
 • viljakustsoonid V0282001-V0282008 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kes peab maksma maamaksu

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

 • maa omanik või
 • kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
 • kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
 • kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
 • riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

Maamaksusoodustused

Vastavalt Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määrusele nr 12 (kehtib kuni 31.12.2023) võib vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal, kuni 0,15 ha ulatuses. Samuti võib vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Maksuvabastuse andmise otsustab vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse alusel.

Loe maamaksu kohta teavet EMTA kodulehelt.