Kambja valla 2023. aasta kaasav eelarve

14.03.23

Kaasava eelarve hääletus toimub 15.–31.03.2023

Hääletan

Valida saab viie ettepaneku hulgast ja hääle saab anda kuni kahele ettepanekule.

Hääletada saavad vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht on registreeritud Kambja valda. Lisaks elektroonilisele hääletamisele saab hääletada ka Kambja vallavalitsuse asutuse kantseleis (Pargi 2, Ülenurme) ning teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) vallavalitsuse tööajal.

Kaasava eelarve ettepanekud

Kaasava eelarve protsess

Ideede korje

Ettepanekuid sai esitada 01.11.2022–31.01.2023

Idee esitamisel pidi olema märgitud

 • nimetus (lühidalt sisu kokkuvõttev kirjeldus)
 • esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
 • eesmärk ja kirjeldus (mida soovitakse idee elluviimisega saavutada, kellele see on oluline ja kuidas toimub elluviimine, miks on selle teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline)
 • sihtrühm (kes on teostamisest peamised kasusaajad)
 • eeldatav maksumus (hinnanguline või pakkumusel põhinev maksumus)
 • muu oluline info (info, mida esitaja peab vajalikuks välja tuua)

Kaasava eelarve investeering:

 • peab pakkuma avalikku hüve
 • peab olema avalikus kasutuses (reeglina munitsipaalmaal)
 • ei tohi selle teostamisel tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele
 • peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.
 • investeeringu(te) kogusumma on 75 000 eurot

Hindamine

Ideede hindamiseks ja valimiseks moodustati komisjon, kes hindas esitatu teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Vallavalitsus võis teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Tutvustamine

Valitud ideid tutvustatakse. Ideede esitajad tutvustavad ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Hääletus

Valitud ideed pannakse rahvahääletusele, kus saab osaleda iga vähemalt 14-aastane rahvastikuregistri järgne Kambja valla elanik. Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada kuni kahe erineva idee poolt. Hääletus toimub 15.–31.03.2023.

Juhul kui kodanik ei ole veel registreeritud valda, kuid soovib osaleda hääletusel, siis tuleb sisestada elukoha andmed aadressil rahvastikuregister.ee.

Teostamine

Rahvahääletuse tulemusena viiakse ellu enim hääli saanud idee-ideed, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest mahuvad etteantud summa sisse. Elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös idee-ideede esitajatega. Kui hanke tulemusel selgub, et idee-ideede elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede rahvahääletuse nimekirja paremusjärjestuses järgmine objekt.

2022. aasta kaasav eelarve

Kambja valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel leidis toetust ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada, et rajada sinna supluskoht, vaatetorn ja lõkkeplats. Idee poolt hääletas 400 vallakodanikku. 

Hääletuse võitnud idee kõrval pälvisid enam tähelepanu Soinaste külaplatsile mänguväljaku rajamine (322 häält), skeitpark Ülenurme alevikku (213 häält), Külitse Ropka paisjärve matkarada (185 häält).