Kambja valla 2024. aasta kaasav eelarve

6.11.23

2024. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel võitis idee laiendada Poldrijärve matkaraja spordiparki. Ettepanekus on plaanis täiendada olemasolevat spordiparki jõuharjutuste seadmetega  – lisatakse rööbaspuud, kõhulihaste treeningpink ning hüdrauliliste muudetavate raskustega jõutrenažöörid (sõudeseade, jalalihaste treening ja rinnalihaste treening). Teismelistele paigaldatakse nende võimetele ja soovidele sobiv suur SKYSURF karussell, kus on võimalik nii püsti, rippudes kui ka istudes keerelda ja õõtsuda, nagu lohesurfil surfates. Palliväljakule lisatakse olemasolevale jalgpalliväravale meeskonnamängu harrastamise eesmärgil ka teine värav. Noortele mõeldes paigaldatakse puude vahele tasakaaluliin (slackline), õrsistmed ning betoonist lauatenniselaud. Samuti võiks atraktsioonide juurde kuuluda visete harjutamiseks üks kettagolfi korv ning platsi äärde tuleks paigaldada mõned prügikastid, et väljak püsiks puhas ja korras. Hindamiskomisjon on leidnud, et park tuleb rajada väljaspoole Porijõe ehituskeeluvööndit. Maht, mis ulatuses projekti on võimalik ellu viia, selgub peale hinnapakkumuste võtmist. Idee elluviimiseks on vajalik projekteerimine ja ehitamine-paigaldamine. Kaasava eelarve vahenditest (50 000€) ei pruugi jaguda nii projekteerimiseks kui kõikide väljatoodud vahendite-atraktsioonide soetamiseks ja paigaldamiseks. 

Rahva teiseks eelistuseks oli luua Vana-Kuustesse multifunktsionaalne palliväljak, mida saaksid kasutada Kuuste kooli õpilased, kui ka kohalik kogukond. Hindamiskomisjon on leidnud, et väljak tuleb rajada munitsipaalmaale (võimalik asukoht Aia kinnistu). Kuuste mõisaparki ei ole võimalik looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste tõttu ühtegi uut atraktsiooni rajada. Esitatud idee maksumus ületab kaasava eelarve maksumust. 

Vastavalt kaasava eelarve juhendile realiseeritakse kaks enim hääli saanud ideed, kui  nende teostamine on võimalik ühe eelarveaasta jooksul ning idee elluviimisel ei teki ebamõistlikke kulusid vallale järgnevatel aastatel. Kui hanke tulemusel selgub, et ideede elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vald ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine idee.

Kaasava eelarve rahvahääletus toimus 23.10.–05.11.2023. Hääle sai anda kahe lemmiku poolt.

Ideid kaasavasse eelarvesse sai esitada 18. september – 8. oktoober 2023. 

Esitatud ideid hindas komisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindas esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Jätkusuutlikud ideed suunati rahvahääletusele.

Kaasava eelarve protsess

Kaasava eelarve eesmärgid on

 • elanike kaasamine vallaeelarve koostamise protsessi
 • elanikele võimaluse andmine oma ettepanekute tegemisega valla arengut toetada
 • elanikele hääletamisvõimaluse andmine parimate ideede väljaselgitamisel.

Idee esitamisel tuleb silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve objektiks võib olla Kambja vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 50 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 100 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.

Kaasava eelarve raames elluviidav investeering:

 • peab pakkuma avalikku hüve
 • peab olema avalikus kasutuses (reeglina munitsipaalmaal)
 • ei tohi tekitada vallale ebamõistlikke kulusid järgnevatel aastatel
 • realiseeritakse eelarveaasta jooksul (idee realiseerib vallavalitsus).

Idee puhul on oluline ka ideest osasaajate hulk, mõju avalikule ruumile, originaalsus, kogukondade koostöö ja aktiivsete ning tervislike eluviiside soodustamine.

Idee esitamisel peab olema märgitud:

 • idee nimetus (lühidalt idee sisu kokkuvõttev kirjeldus)
 • idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
 • idee eesmärk ja kirjeldus (mida soovitakse idee elluviimisega saavutada, kellele see on oluline ja kuidas idee elluviimine toimub, miks on selle idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline)
 • sihtrühm (kes on idee teostamisest peamised kasusaajad)
 • eeldatav maksumus (hinnanguline või pakkumusel põhinev maksumus)
 • muu oluline info (info, mida idee esitaja peab vajalikuks välja tuua).

 

Veel soovitusi kaasava eelarve idee esitamiseks:

Tutvu möödunud aasta ideedega, sest eelmisel aastal hääletuse võitnud ja valla poolt rahastatud ettepaneku kant ei saa uue ettepanekuga kandideerida võidule järgneval aastal (võimaldab ka teistel, sh väiksema rahvaarvuga piirkondadel hääletust võita).

Kui mõttes on mitu ideed, siis palume need esitada ühekaupa.

Soovitame välja tuua võimalikult täpne asukoht (katastriüksus) ja kirjeldada, milline objekt võiks olla (võib tuua näiteid teistest piirkondadest või valdadest-linnadest).

Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib idee lihtsal viisil visandada ja selle samuti lisada.

Kui võimalik, siis leidke endale juba enne idee esitamist mõttekaaslasi, nt kohalik külaselts või mõni huvirühm, kellega koos idee sisu läbi arutada.

Ühe idee maksumus võib olla kuni 50 000 eurot. Mõistetavalt on objekti maksumust keeruline hinnata, kuid ehk on abi Kambja valla 2023. aasta investeeringute eelarve koondtabelist.

Kambja Vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

Vallal on kaalutlusõigus lisada kaasava eelarve võitnud ettepanekule sihtotstarbeliselt eelarverealt täiendavaid vahendeid, kui see jääb mõistlikku suurusesse.

 

IDEEDE TEOSTATAVUSE HINDAMINE

Esitatud ideid hindab komisjon, mille koosseisus on vastava ala spetsialistid. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt).

Ekspertide arvamused lisatakse VOLIS-es vastava idee juurde ning koostatakse protokoll, mis lisatakse siinsele lehele. Ekspertide arvamustest antakse teada ka ideede autoritele.

 

IDEEDE TUTVUSTAMINE

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel nii valla infokanalites kui ka infosüsteemis VOLIS.

Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Ideede autorid tutvustavad oma ideid ja selgitavad, mille poolest nende idee muudab Kambja paremaks.

 

HÄÄLETUS

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletamine

 • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga
 • Kambja valla teenuskeskuses (Ülenurmes või Kambjas) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Hääletamine teenuskeskustes on võimalik teenuskeskuse tööaegadel.

 

IDEE ELLUVIIMINE

Kaasava eelarve maht 2024. aastal on 100 000 eurot ning vald rahastab vähemalt 2 enim hääli saanud ettepanekut.

Võitnud 2 ettepanekut peavad rahastamiseks olema valla eri kantidest ehk vald ei rahasta ühest ja samast kandist enam kui ühte ideed.

Võitnud ideede eeldatavad maksumused peavad mahtuma määratud summa sisse (50 000 eurot objekti kohta).

Valla eri piirkondade võrdse kohtlemise eesmärgil ei rahasta vald samast kandist esitatud ettepanekut kahel järjestikusel aastal. See annab ka väiksema elanike arvuga kantidele paremad võimalused oma ideega kandideerimiseks.

Kui hanke tulemusel selgub, et ideede elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Kambja Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine objekt.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal. Ideed viib ellu või korraldab selle elluviimise Kambja vallavalitsus koostöös idee/ideede esitajatega.

Kaasav eelarve eelnevatel aastatel

2023. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel kogus enim hääli Külitse järve tee valgustamise ettepanek (620). 371 häält anti Kambja aleviku kaasaegse suplusranna rajamise poolt ning 190 häält sai Soinaste külaplatsile multiareeni püstitamise idee.

Kambja valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel leidis toetust ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada, et rajada sinna supluskoht, vaatetorn ja lõkkeplats. Idee poolt hääletas 400 vallakodanikku. .