Kambja valla energia- ja kliimakava

Kambja vald, nagu teisedki Eesti omavalitsused, seisab silmitsi kliimamuutustega seotud väljakutsetega: suurenevad valingvihmad ja tormid võivad tekitada asulates üleujutusi, ohustada taristut ja turvalisust. Kuumalained võivad muuta elu kodudes ja töö tootmishoones väga raskeks või talumatuks.

Samal ajal on vald juba võtnud ette algatusi, et nende muutustega kohaneda ning samas kliima jahutamisse panustada. Koostöös Tartu linnaga edendatakse elektritõukerataste ja jalgrataste renditeenust, arendatakse elektriautode laadimispunkte, ehitatakse kergliiklusteid, pikendatakse Tartu ühistranspordi linnaliinid Ülenurmele ja Tõrvandisse, rajatakse liikuvuskeskuseid. Kavas antakse ülevaade kliimamuutustega seotud probleemidest ja väljakutsetest, mis Kambja valla kodanikke, ettevõtteid ning avalikku sektorit võivad mõjutada. On välja toodud meetmed, mida kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks on mõistlik rakendada ja keskendutakse peamiselt Kambja valla tasandi teemadele.

Valla energia- ja kliimakava on Tartu maakonna energia- ja kliimakava lisa ja maakondlikke teemasid käsitletakse peadokumendis. Kava koostamisel on lähtutud riiklikest arengudokumentidest: kliimapoliitika põhialused aastani 2050, Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 ning kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030. Töö koostamisel on lähtutud KIK-i koostatud juhendist3. Metoodiliselt on töö üles ehitatud antud juhise kontrollküsimuste sisust lähtudes, kuid kontrollküsimusi eraldiseisvana käesolevas töös ei esitata.