« Tagasi

Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldus nr 6

Lähteseisukohad: Nr 6 LISA1 DP lähteseisukohad Põllu tn 5 Kambja alevik | docx

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 02.03.2023 korraldus nr 1430

Avalik väljapanek: 22.03.–05.04.2023 Kesk 2, Kambja alevik ning vallaveebis

Planeeringu lahendus: Põllu tn 5 DP_20.01.2023 | asice 11,9MB

 

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust elamumaa sihtotstarbega Põllu tn 5 maaüksuse jagamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääsud, parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, haljastus ja heakord. 

Planeeritava ala pindala on u 1 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Põllu tn 5 maaüksusest kaks elamumaa krunti, millele on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 500 m² ning lubatud maksimaalne kõrgus elamul kuni 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringuga, kus maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa. 

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ja tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse andmise perioodil ei esitatud isikute (piirinaabrite) poolt planeeringulahenduse osas arvamusi-seisukohti-ettepanekuid.