Abihoonete ehitamine

12.03.19

 

Abihoonete (ehitisealuse pinnaga üle 20 m²) püstitamine kinnistule nähakse ette detailplaneeringus või projekteerimistingimustega.

Alla 20 m² abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega määratud ehituskeelualasse. Arvestada tuleb tuleohutusnõuetega.

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m² , on vaja taotleda ehitusluba. Riigilõiv on sellisel juhul 250 €.

Kõik taotlused ja projektid esitatakse läbi ehitisregistri elektroonilise keskkonna www.ehr.ee