Piirdeaia ehitamine

12.03.19

 

Kui piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd (sügavus üle 0,3m), tuleb omavalitsusele esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe ette teisiti.

Ehitusteatis ja ehitusprojekti esitatakse läbi ehitisregistri elektroonilise keskkonna www.ehr.ee

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega.

Kui piirdete tüüp ja kõrgus ei ole reguleeritud detailplaneeringuga, on aluseks valla üldplaneering.