Kasutusloa taotlemine

3.08.20

Kasutusloa taotlus tuleb esitada läbi ehitisregistri elektroonilise keskkonna www.ehr.ee.

Koos taotlusega tuleb esitada:

Ehitusdokumendid on järgmised:

 1. Ehitise ülevaatuse akt (akti allkirjastab ehitaja, omanik, omanikujärelevalve) (näidis)
 2. Ehitusprojekt, mille järgi ehitati. Kuna ehitist võib ehitada tööprojekti staadiumis oleva ehitusprojekti järgi, siis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada vajalikud tööprojektid. Juhul, kui põhiprojekti staadiumis olev ehitusprojekt oli koostatud piisava detailsusega, mis võimaldas nõuetekohaselt ehitada, siis võib esitada ka vastava põhiprojekti (ennekõike puudutab see tehnovarustuse osa).
 3. Märkus: kui ehitusloa väljastamise aluseks olnud eelprojektis on kirjas, et tehnovarustuse (elekter, gaas, vesi-kanal, küte, ventilatsioon) osadele koostatakse eraldi projektid, siis tuleb need ka tellida ja esitada. Sama kehtib ka projekti konstruktiivse osa puhul.
 4. Ehitustööde päevik (täiendatud fotodega) (näidis)
 5. Hoone mahamärkimise akt
 6. Õhulekkearvu mõõtmise akt - õhulekkearvu väärtus tõendatakse mõõtmisega pärast õhutõkketööde teostamist (enne siseviimistlustööde alustamist) ning vajadusel tihendatakse piirdetarindeid kuni projekteeritud väärtuse saavutamiseni (nõutav kui ehitamisega on alustatud peale 14.02.2020).
 7. Ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 8. Eriosade projektid: vesi, kanalisatsioon, elekter, side, küte, ventilatsioon, gaas (nii hoonevälised kui hoonesisesed)
 9. Teostusjoonised: vesi, kanalisatsioon, elekter, side, küte, ventilatsioon, gaas (nii hoonevälised kui hoonesisesed)
 10. Torustike puhul katsetamist ja kasutamist lubavad aktid (nt vesi, põrandaküte, maakütte välikontuur, gaas, survestusaktid)
 11. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit (info)
 12. Gaasipaigaldise puhul kasutuselevõtule eelnev audit
 13. Ventilatsiooni mõõdistuspass (õhuhulkade ja mürataseme mõõdistusprotokoll)
 14. Jäätmeõiend või dokumendid ehitusjäätmete üleandmise kohta.
 15. Hoone omaniku kinnitus tehnovõrkude lepingute olemasolu kohta või liitumislepingud või omaniku kinnitus liitumislepingute olemasolu kohta.
 16. Kütteseadme puhul korstnapühkija akt
 17. Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Elamu puhul riigilõivu summa 30 EUR, mitteelamu puhul 60 EUR. Selgitusse: Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. ……………………(objekti aadress)

Vallavalitsuse arvelduskonto numbrid on ka ehitisregistris ja summa arvutab register.

Riigilõivu saaja: Kambja Vallavalitsus

Arvelduskontod:

EE592200221068464111

EE791010102034606009

Kui ehitustegevus toimus enne 12.09.2015 ja isik ehitas enda tarbeks üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone, koosnevad ehitamise tehnilised dokumendid ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad.

Lisaks tuleb esitada auditid:

a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et elektripaigaldis vastab nõuetele; 

b) gaasipaigaldise olemasolul tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 

c) ventilatsiooni olemasolul- mõõdistusprotokoll; 

d) küttesüsteemide kontrollakt;

Ehitise audit

Kui ehitusprojekt ja teostusjoonised puuduvad, siis on neid võimalik asendada ehitise auditiga. Kui ehitise auditi käigus ei koostata näiteks elektripaigaldise, gaasiseadmete, ventilatsiooni ja küttesüsteemide kontrollakte, siis tuleb need tellida eraldi.

Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui taotlus on tagastatud märkuste lahendamiseks, siis pikeneb ka taotluse menetlemise tähtaeg.