Erki Tamm

arendusspetsialist

tel +372 5301 1444
e-post erki.tamm@kambja.ee

Puhkusel 08.–21.07

 

Arendusspetsialisti ametikoha eesmärk on valla strateegiliste arengusuundade välja töötamise ja eesmärkide elluviimise koordineerimine. Arendusprojektide koostamine ja juhtimine, valla ettevõtete ja organisatsioonide koostöövõrgustike eestvedamine ning valla esindamine koostööprojektides ja arendustegevustes.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • valla arendusprojektide koostamine ja juhtimine ning aruandluse korraldamine
 • oma valdkonna hangete korraldamine, teiste spetsialistide nõustamine hangete valdkonnas
 • välissuhtluse koordineerimine oma valdkonda puudutavates küsimustes
 • toetusmeetmete monitoorimine ja ettepanekute tegemine meetmetes osalemiseks
 • teiste spetsialistide, hallatavate asutuste, kodanikeühenduste ja seltsingute esmane nõustamine projektitaotluste kavandamisel, koostamisel ja elluviimisel
 • koostöö korraldamine valla ettevõtete ja ettevõtjatega ning ettevõtluskeskkonna arendamisele kaasa aitamine
 • kogukondade kaasamine ja infovahetus
 • valla arengukava koostamises ja muutmisel osalemine
 • valla valdkondlike arengukavade koostamise protsessis osalemine
 • valla hallatavate asutuste arengukavade kooskõlastamine sõltuvalt valla arengukavast
 • õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja vormistamine oma pädevusse antud küsimustes.