Eha Paade

pearaamatupidaja

tel +372 741 6200
e-post eha.paade@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Pearaamatupidaja ametikoha eesmärk on vallavalitsuse ja tema hallatavates asutustes raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisarvestuse tagamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • töötab välja alluvate ametijuhendid ja muud raamatupidamise tööd puudutavad dokumendid
 • koostab ja täiendab raamatupidamise sise-eeskirja ja muid finantsküsimusi puudutavate eeskirjade ja õigusaktide eelnõusid ning esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või volikogule
 • koostab ja esitab konsolideeritud majandusaasta aruande koos seaduses nõutud lisade ja selgitustega
 • koostab, kontrollib ja esitab saldoandmiku ja makseandmiku rahandusministeeriumi andmebaasi
 • koostab ja esitab õigeaegselt maksu-ja tolliametile vorm ESD (sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel)
 • esitab maksu-ja tolliametile füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsiooni (INF3) ja isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni (INF14)
 • koostab ja väljastab Kambja valla haridusasutuste kohamaksude arved teistele kohalikele omavalitsustele
 • koostab pearaamatu, bilansi ja muud raamatupidamisarvestusest tulenevad aruanded õigeaegselt ja kvaliteetselt
 • osaleb projektidega seotud aruandluse koostamisel
 • korraldab valla varade, varude ja materjalide arvestuse, ümberhindluse, inventeerimise ja mahakandmise
 • koostab ja väljastab saldokinnitused ja meeldetuletuskirjad
 • koostab ja väljastab arved valla rentnikele jt. Kambja piirkonnas valla teenuseid kasutavatele isikutele
 • koostab ja väljastab maksuvõla puudumise tõendid
 • tagab raamatupidamisdokumentide säilitamise ja arhiveerimise
 • teeb ettepanekuid finantsosakonna töö paremaks korraldamiseks
 • täidab finantsjuhi poolt antud täiendavaid ametiülesandeid, mis on seotud raamatupidamise ja statistilise aruandlusega
 • allkirjastab ja viseerib koostatud dokumendid kooskõlas asjaajamiskorraga ning tagab nõuetekohase toimingute tegemise oma töövaldkonnas laekunud dokumentide ja kirjadega ning vastutab selle eest.