« Tagasi

Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Planeeringu lahendus: Põllu tn 5 DP_20.01.2023 | asice 11,9MB

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 27.12.2021 korraldus nr 6

Lähteseisukohad: Nr 6 LISA1 DP lähteseisukohad Põllu tn 5 Kambja alevik | docx

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 02.03.2023 korraldus nr 1430

Avalik väljapanek: 22.03.–05.04.2023 Kesk 2, Kambja alevik ning vallaveebis

Kehtestamine: Kambja vallavalitsuse 08.06.2023 korraldus nr 1764

Planeeringu toimik

Planeeritava ala pindala on u 1 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Põllu tn 5 maaüksusest kaks elamumaa krunti, millele on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh üks üksikelamu ja kaks abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kokku kuni 500 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringuga, kus maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa. 

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga ja tehnovõrgu valdajatega. Arvamuste andmise ja avaliku väljapaneku perioodil planeeringulahenduse osas arvamusi-seisukohti-ettepanekuid ei esitatud.