Anneli Vetka

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

tel +372 5860 7882
e-post anneli.vetka@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel
Puhkusel 08.–19.07

Ametikoha põhieesmärk on korraldada Kambja valla haridus- ja kultuurielu, huvihariduse- ja noorsootöö korraldamine ja koordineerimine.

Teenistuja on ametnik. | Ametijuhend

Peamised ülesanded:

 • juhib ja korraldab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna tööd ning määrab tööjaotuse
 • annab temale alluvatele teenistujatele korraldusi ja juhiseid ning kontrollib nende täitmist
 • täidab kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud hariduskorralduslikke ülesandeid
 • koordineerib oma vastutusalas valla arengukava ja vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamist ja kontrollib nende täitmist
 • koostab valdkonna eelarve ja osaleb eelarvestrateegia koostamisel koostöös finantsjuhiga ning jälgib eelarve täitmist oma valdkonna piires
 • töötab välja osakonna ühise tööplaani ning tagab selle täitmise
 • koostab oma valdkonda puudutavad lepingud
 • osaleb valdkonda puudutavatel töökoosolekutel erinevates riigiasutustes ning korraldab koostööd teiste kohalike omavalitsustega
 • koordineerib ja suunab vallavalitsuse hallatavate haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootööasutuste sisulist tööd
 • osaleb tegevuste analüüsimisel ning planeerimisel
 • koordineerib huviharidust
 • nõustab oma vastutusalas olevate hallatavate asutuste juhte, korraldab nõupidamisi ja koolitusi
 • korraldab valdkonna spetsialistidele info- ja õppepäevi, seminare ning konverentse
 • osaleb oma vastutusalas olevate hallatavate asutuste võrgu analüüsimise protsessis ning vajadusel teeb ettepanekuid nende ümberkorraldamiseks
 • omab infot teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Kambja valla või teistest omavalitsustest Kambja valla alus- ja üldharidusteenust saavate laste kohta, koostab vastava statistika ja analüüsi
 • hindab lasteaia- ja koolikohtade vajaduse
 • algatab, valmistab ette ja viib ellu valdkonnaga seotud projektid
 • koordineerib hallatavate asutuste osalemise üleriigilistes projektides ja programmides
 • töötab välja ja vormistab õigusaktide eelnõud oma pädevusse antud küsimustes
 • kannab ette oma valdkonna õigusaktid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ning vallavolikogu komisjonide koosolekutel
 • koordineerib välissuhtlust oma valdkonda puudutavates küsimustes
 • teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele, teabenõuetele
 • nõustab isikuid oma valdkonda puudutavates küsimustes vastuvõtuaegadel ning telefonitsi ja e-posti teel ka tööajal väljaspool vastuvõtuaega
 • korraldab valdkondliku informatsiooni avalikustamise valla veebilehel ning olulise informatsiooni avaldamise valla lehes
 • esitab oma valdkonna kohta statistilist aruandlust, kontrollib asutuste poolt esitatud andmeid
 • hoiab nõuetekohaselt ametialast dokumentatsiooni
 • koostab osakonna teenistujate ametijuhendid, viib läbi arenguvestlusi ning osaleb osakonna personali komplekteerimisel
 • loob ja juhib valdkonna tunnustamissüsteemi.