Algatatud planeeringud

Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneering

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 01.–14.11.2022 siinsel leheküljel:

Avalik arutelu toimub 30.11.2022 algusega kell 16.00 Ülenurme gümnaasiumi algklasside majas, sissepääs Silmapiiri tänavalt. 

 

Algatamine

Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse (kü tunnus 28301:001:0587) detailplaneering on algatatud Kambja vallavalitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 1753.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Jõeveere maaüksuse muutmine piirkonna unikaalseks puhke-, spordi- ja virgestusalaks.

Kehtiva valla üldplaneeringuga on maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks puhkeala hoonete ehitamise õigusega. Ülenurme alevikus puuduvad olemasolevad avalikkusele suunatud spordi- ja virgestusalad. Ülenurme alevikus on olemas küll gümnaasium koos spordihoone ja staadioniga, kuid mis on mõeldud ikkagi kasutamiseks hariduse edendmise eesmärgil, mitte suunatud avalikkusele. Piirkonnas on olemas veel üldmaid, kuid need on väikesed ning killustatud ning ei võimalda rajada piirkonda tervikuna teenindavat puhke- ja virgestusala.

Eesmärgiks on alale planeerida erinevad spordi- ja puhkehooned (tennisehall, jalgpalli hall, jäähall, korvpallihall, lasketiir, maadlushall, seltsimaja vms) ning erinevad puhke- ja spordirajatised (laululava, mänguväljakud, jooksurajad, matkarajad, tenniseväljakud, korvpalliväljakud, jalgpalliväljakud jms) ning hooneid ja rajatisi teenindavad hooned.

Lisaks tuleb anda lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, haljastusele ja heakorrale.

Algatamise korraldus ja lähtetingimused: