Abihoonete ehitamine

 

Abihoonete (ehitisealuse pinnaga üle 20 m²) püstitamine kinnistule nähakse ette detailplaneeringus või projekteerimistingimustega.

Alla 20 m² abihoone

Alla 20 m² abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega määratud ehituskeelualasse. Arvestada tuleb tuleohutusnõuetega.

Abihoone pinnaga  20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitisteatis esitatakse ehitisregistris aadressil https://www.ehr.ee/. Logida sisse ja valida menüüst Ehitised > Ehitisteatis

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Üle 60 m² pinnaga ja üle 5 m kõrgune abihoone

Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m², on vaja taotleda ehitusluba.

Riigilõiv on sellisel juhul 250 €.