Osale Kambja valla üldplaneeringu ideekorjes!

14.12.20

Kambja vallavalitsus ootab kuni 3. jaanuarini 2021 ideid ja ettepanekuid Kambja valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Ideekorje ärgitab arutlema valla tänase ja tulevase ruumi üle.

Üldplaneering on valla ruumilise arengu üks peamisi dokumente, mis seab arengueesmärgid järgnevaks 10–15 aastaks ning aitab tagada läbimõeldud maakasutuse ja ehitustegevuse.

Esitatavaks ideeks sobivad nii valla olemasolevad väärtused (mis kindlasti tuleks säilitada) kui ka vajalikud arengud.

Oma ettepaneku saad esitada läbi kaardirakenduse:

Esitan ettepaneku

Üldplaneering

  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade  ühinemiseni kehtisid.

Üldplaneering on vallavolikogu määrusega kehtestatud valla ruumilise arengu kavandamine, mille käigus lepitakse kokku üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ja metsamajandamise tarbeks ning missugused avalikule sektorile, samuti erinevate teede asukohad jms.

Üldplaneering määrab üldised maakasutus- ja ehitustingimused Kambja vallas ning on aluseks detailplaneeringute koostamisele. Üldplaneeringuga määratakse tulevased hoonestamiseks sobivad maa-alad, maakasutuse sihtotstarbed ning sellest tulenevad piirangud, nagu kruntide suurused või hoonete üldarhitektuursed nõuded. Samuti loob valla üldplaneering valmisoleku investeeringuteks ja tagab arenguprotsesside järjepideva jätkumise.
 

Kambja valla üldplaneering endise Ülenurme valla territooriumi osas

Vallaosa üldplaneering kehtestati Kambja Vallavolikogu 13.11.2018 otsusega nr 51 „Kambja valla üldplaneeringu kehtestamine endise Ülenurme valla territooriumi osas".

 

Kambja valla üldplaneering endise Kambja valla maaala osas

DGN ja DWG formaadis joonised pakituna ZIP-failina:

 

Maakonnaplaneering