Üldplaneering

26.02.18
  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade  ühinemiseni kehtisid.
 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest.

Üldplaneering on vallavolikogu määrusega kehtestatud valla ruumilise arengu kavandamine, mille käigus lepitakse kokku üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ja metsamajandamise tarbeks ning missugused avalikule sektorile, samuti erinevate teede asukohad jms.

Üldplaneering määrab üldised maakasutus- ja ehitustingimused Kambja vallas ning on aluseks detailplaneeringute koostamisele. Üldplaneeringuga määratakse tulevased hoonestamiseks sobivad maa-alad, maakasutuse sihtotstarbed ning sellest tulenevad piirangud, nagu kruntide suurused või hoonete üldarhitektuursed nõuded. Samuti loob valla üldplaneering valmisoleku investeeringuteks ja tagab arenguprotsesside järjepideva jätkumise.
 

Endise Ülenurme valla üldplaneering

Ülenurme valla üldplaneering on algatatud Ülenurme Vallavolikogu 08.07.2003 otsusega nr 32

Üldplaneering on vastu võetud Ülenurme Vallavolikogu 18.04.2006 otsusega nr 27

Üldplaneering on kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 10.02.2009 otsusega nr

Ülenurme valla üldplaneeringu alade 1-6 kehtestamine - Ülenurme Vallavolikogu 7.12.2010 otsus nr 39.

Üldplaneeringu II etapp

 

Endise Kambja valla üldplaneering

DGN ja DWG formaadis joonised pakituna ZIP-failina:

 

Endise Ülenurme valla maaala üldplaneering (KOOSTAMISEL)

 

Maakonnaplaneering