Sünnitoetus

22.10.20

 

Kirjeldus

Toetust makstakse kahes osas:

  • esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Kambja vald ning laps registreeritakse sünnijärgselt Kambja valla elanikuks;

  • teine osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et on endiselt täidetud punktis 1 sätestatud tingimused ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud järjepidevalt Kambja vallas.

Sünnitoetuse I osa suurus on 250 eurot; II osa 100 eurot;

Neile lapsevanematele, kellele on makstud Kambja Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 42 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" alusel lapse sünnitoetuse I või II osa, makstakse lapse aastaseks ja/või kaheaastaseks saamisel sünnitoetust 150 € tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud. Toetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalametnik ja toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole lapse sünnipäevakuul.

Neile lapsevanematele, kellele on makstud Ülenurme Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 19 „Ülenurme valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" alusel lapse sünnitoetuse esimest osa, makstakse sünnitoetuse teine osa summas 100 € välja 2018. aastal lapse 2- või 3-aastaseks saamisel (2015. ja 2016. a sündinud lapsed) tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud.

 

Taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kas veebilehe e-vormilt või paberil.

Kui kõik toetuse taotleja andmed (sh nimi ja kontonumber) on samad, mis esimese osa taotlemisel, siis toetuse teise osa saamiseks uut taotlust esitama ei pea. 

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie ja lapse andmed. Kui kuvatakse mitme lapse andmed, siis jätke vormi lahrisse alles vaid selle lapse andmed kelle alusel taotlust vormistate.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
  Jälgige vormi täitmise kulgu! 
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus.
 

Taotlemine pabervormil

Blankett:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. Vaja läheb ka isikut tõendavat dokumenti.

 

Kestvus

Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel