Maamaksust

5.01.18

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Maksumäär

Maamaksumäär on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega.

Maamaksumäärad Kambja vallas on vastavalt hinnatsoonidele:

  • hinnatsoonid H0949001-H0949005 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas;
  • hinnatsoonid H0282001-H0282004 - 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäärad vastavalt viljakustsoonidele on järgmised:

  • viljakustsoonid V0949001-V0949010 - 0,6 % maa maksustamishinnast aastas;
  • viljakustsoonid V0282001-V0282008 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kes peab maksma maamaksu

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

  • maa omanik või
  • kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
  • kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
  • kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
  • riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.
 

Loe maamaksu kohta teavet EMTA kodulehelt.