Raieload

Kambja valla haldusterritooriumi asuvate üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiumiseks on vajalik luba kui:

  • puu asub Kambja valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusalal;
  • puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.

Puu raiumiseks loetakse:

  • puu likvideerimine kännu kõrguselt või madalamalt;
  • puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu võra okste pikkus jääb väiksemaks kui 2 m.

Puu raiumiseks ei ole luba vaja, kui see on lubatud:

  • kehtestatud detailplaneeringus;
  • ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.