Jäätmemajandus

29.01.19

Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Prügilasse võib ladestada vaid neid jäätmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt või mõnel muul mõjuval põhjusel võimalik.

Jäätmeid tuleb koguda liigiti (ohtlikud jäätmed, pakendid, pandipakendid, suur-, ehitus-, aia-, haljastusjäätmed, elektroonikaseadmed, rehvid, metall, vanapaber jne), et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Liigiti kogumisel tuleb ülejäänud segunenud olmejäätmed üle anda segaolmejäätmete korraldatud äraveole.