« Tagasi

Vallavolikogu 22.11.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus esmaspäeval 22.11.2021. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis. Kohal olid kõik volikogu liikmed.

PÄEVAKORD:

 

  1. Vallavanema valimine konkursi korras
  2. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
  3. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
  4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

1. Vallavanema valimine konkursi korras

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet.

Tulenevalt koalitsiooni kokkuleppest korraldatakse avalik konkurss Kambja valla vallavanema valimiseks, kinnitatakse kandidaadilt oodatavad oskused ja omadused ning konkursi tingimused ja määratakse konkursikomisjoni liikmeteks viis vallavolikogu liiget.

Samuti volitatakse vallakantseleid koostama konkursi kuulutuse ja avaldama selle hiljemalt 24.11.2021 valla veebilehel, sotsiaalmeedias ja ajalehes Postimees; vastu võtma kandideerimisavaldused ja vastama kandideerijate konkurssi puudutavatele küsimustele. Vallakantselei täidab ka konkursitingimustes ettenähtud kandidaatide teavitamise ülesannet.

Aivar Aleksejev palus volikogus esindatud erakondadel ja valimisliitudel esitada oma esindajad vallavanema valimise konkursikomisjoni. Konkursikomisjoni koosseisu esitati Aivar Aleksejev, Illari lään, Alan Uibo, Virgo Kurist ja Ivar Tedrema.

Võeti vastu otsus nr 2 „Vallavanema valimine konkursi korras" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud). 

^

 

 

2. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 3 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Otsus näeb ette moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid:

  • revisjonikomisjon, mille ülesanded on kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste või Kambja valla valitseva mõju alla oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning Kambja valla vara kasutamise sihipärasust, samuti kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist;
  • majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on eelarve, eelarvestrateegia, vallavara ja arengukavade koordineerimise küsimused;
  • haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused;
  • arengu- ja planeerimiskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on maa- , keskkonnakaitse, planeeringute ja kommunaalmajanduse küsimused;
  • sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkond on sotsiaal- ja lastekaitse küsimused.

^

 

 

3. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet.

Vallavolikogu komisjoni esimees ja aseesimees valitakse vallavolikogu liikmete hulgast üheaegselt salajasel hääletusel. 

Aivar Aleksejev tegi ettepaneku kinnitada salajase hääletamise läbiviimiseks häältelugemiskomisjon koosseisus Marina Lehismets, Reet Kiuru ja Rahel Tamm. Komisjoni kinnitamise poolt olid kõik volikogu liikmed.

Heiki Sarapuu esitas kandidaatideks revisjonikomisjoni Triin Nõmmistu ja Olavi Jänese kandidatuuri, majanduskomisjoni Tarmo Kleimanni ja Kuldar Lepiku kandidatuuri, haridus- ja kultuurikomisjoni Rauno Kiuru ja Margot Võsokovi kandidatuuri, arengu- ja planeerimiskomisjoni Toomas Arumägi ja Alan Uibo kandidatuuri, sotsiaalkomisjoni Brit Mesipuu ja Liis Rosina kandidatuuri.

Rohkem kandidaate ei esitatud, volikogu otsustas nimekirjad sulgeda. Häältelugemiskomisjon valmistas ette hääletamissedelid ja viis läbi salajase hääletamise. Reet Kiuru luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 1. Volikogu valis:

revisjonikomisjoni esimeheks Triin Nõmmistu ja aseesimeheks Olavi Jänese;

majanduskomisjoni esimeheks Tarmo Kleimanni ja aseesimeheks Kuldar Lepiku;

haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Rauno Kiuru ja aseesimeheks Margot Võsokovi;

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks Toomas Arumäe ja aseesimeheks Alan Uibo;

sotsiaalkomisjoni esimeheks Brit Mesipuu ja aseesimeheks Liis Rosina.

Volikogu võttis vastu otsuse nr 4 „Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine".

^

 

 

4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet.

Revisjonikomisjoni liikme valimine toimub salajase hääletuse teel. Aivar Aleksejev tegi ettepaneku, et salajase hääletamise viib läbi juba kinnitatud häältelugemiskomisjon. Vastuväiteid ettepanekule ei olnud. Asuti kandidaatide ülesseadmisele. Urmas Kink esitas Virgo Kuristi kandidatuuri. Rohkem kandidaate ei esitatud ja volikogu otsustas nimekirja sulgeda. Häältelugemiskomisjon valmistas ette hääletamissedelid ja viis läbi salajase hääletamise. Reet Kiuru luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2.

Volikogu võttis vastu otsuse nr 5 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine".

 


22.11.2021 istungi protokoll nr 2

^