Talvikese küla Tuuletee maaüksuse (28301:001:0125) ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Detailplaneering algatati Kambja vallavalitsuse 03.09.2020 korraldusega nr 2110.

Tuuletee maaüksuse omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Talvikese külas asuval Tuuletee maaüksusel (kü tunnus 28301:001:0125).

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Tuuletee maaüksusest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Kambja valla territooriumil on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutus. Lisaks asub planeeringuala kohaliku tähtsusega rohevõrgustikus/tugialal. Detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada rohevõrgustiku toimimine vastavalt üldplaneeringus sätestatud tingimustele.

Planeeritava ala pindala on ca 3 ha.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kolm elamumaa ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 450 m². Üks planeeritud transpordimaa krunt tagab ligipääsu elamumaa kruntidele. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Planeerimisseaduse § 133 alusel esitati detailplaneeringu lahendus ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 28.09.2021. Detailplaneering on kooskõlastatud muinsuskaitseametiga, päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Planeeringulahendusele piirinaabrite poolt arvamusi ei esitatud.

 

Vastuvõtmine

Kambja vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule 18.11.2021 korraldusega nr 3589.

 

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.12.2021 kuni 23.12.2021 Kambja vallamajas aadressiga Pargi 2, Ülenurme alevik ja Kambja vallamajas aadressiga Kesk 2, Kambja alevik ning Kambja vallaveebis käesoleval leheküljel: