« Tagasi

Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering

Hõlmatud maaüksus: Lohu maaüksus (kü tunnus 28204:004:0002) Sipe külas

Planeeringuala suurus: u 8 ha

Algatamine: Kambja vallavalitsuse 11.02.2021 korraldus nr 2572

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 12.05.2022 korraldus nr 470

Avalik väljapanek: 02.–15.06.2022 

Planeeringu lahendus: Sipe küla Lohu DP (asice)

Mittekehtestamine: Kambja vallavalitsuse 06.07.2023 korraldus nr 1878

Menetlus: Planeeringu toimik

Kambja vallavalitsus jättis kehtestamata 06.07.2023 korraldusega nr 1878 Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneeringu.

Kambja vallavalitsus algatas 11.02.2021 korraldusega nr 2572 Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kaaluda Lohu maaüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile 80 m kõrguse sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks.

Planeeringu koostamise eesmärgid olid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, mille kohaselt asub Lohu maaüksus väärtuslikul põllumaal, kus ehitusõiguse saamiseks on vajalik koostada detailplaneering.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt pidi Lohu maaüksusest moodustatama üks elamumaa, üks maatulundusmaa ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt. Tekkinud ärimaa krundile oli planeeritud ehitusõigus sidemasti ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Samuti oli planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele, juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Detailplaneering edastati kooskõlastamiseks 15.09.2021 ning on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga (endise lennuameti õigusjärglane), kaitseministeeriumiga, politsei- ja piirivalveametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Detailplaneeringu arvamuse andmise perioodil (kuni 15.10.2021) esitati planeeringulahenduse osas seisukohti ning avalik arutelu korraldati 15.02.2022.

Arutelu käigus sooviti muuhulgas teada, kas planeerimise käigus on kaalutud ka sidemasti paiknemist maanteele lähemale. Veel tehti ettepanek AS-ile Elisa Eesti uurida teiste teenusepakkujate võimaliku liitumise kohta planeeritava sidemastiga. Elisa Eesti andis teada, et vähemalt üks teenusepakkuja teavitas, et on huvitatud planeeritava sidemastiga liitumisest. Arutelu järgselt küsis Kambja vallavalitsus transpordiametilt seisukohti sidemasti teele võimalikuks lähemale planeerimiseks, kuid amet vastas, et sidemasti kavandamine riigiteele lähemale ei ole lubatud.  Vallavalitsus edastas 21.04.2022 detailplaneeringu avalikul arutelul osalenutele kirja, milles selgitas  avalikul arutelul esitatud küsimustele laekunud vastuseid ning samas kirjas märkis, et jätkab detailplaneeringu koostamise menetlemise protsessi.

Vallavalitsus võttis 12.05.2022 korraldusega nr 470 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimus perioodil 02.–15.06. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil esitati planeeringulahenduse osas ettepanekuid.

Vallavalitsus korraldas 30.08.2022 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. Arutelul osales nii kogukond, vallavalitsuse esindus kui ka AS Elisa Eesti esindaja. Arutelul tutvustati täiendavalt planeeringulahendust ja esitatud ettepanekuid. Sipe küla kogukond näitas üles tugevat huvi mitte jätkata detailplaneeringu menetlusega ning avalik arutelu lõppes lahendamata seisukohtade üles jäämisega.

Otsustuse tegemisel kaalus Kambja vallavalitsus erinevaid asjaolusid sh Lohu kinnistu olemasolevat olukorda, väljapakutud planeeringulahendust, piirkonna asustust, planeeringute hierarhias kõrgemal asuva maakonna planeeringu põhimõtteid jne. Masti asukohta valides tuleb vallavalitsusel kaaluda avalikke huve ja ka naabrite õigusi.

Kambja vallavalitsus arutas Lohu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise perspektiive oma 09.11.2022 istungil ning võttis seisukoha mitte kehtestada Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneeringut.

Kambja vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni seisukoht vastavalt 09.11.2022 protokollile nr 12 oli nõustuda vallavalitsuse seisukohaga mitte kehtestada Lohu maaüksuse detailplaneeringut.