« Tagasi

Sulu külas asuva Künka maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Planeeringuala pindala on u 0,75 ha.

Planeeringulahendusega on Künka maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kolm kuni 6 m kõrgust abihoonet), mille ehitisealune pind on kokku kuni 600 m². Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustus), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud nn valge ala ehk säilib olemasolev maakasutus. Lisaks asub planeeringuala riikliku tähtsusega väärtuslikul maastikul. 

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega.

Kehtestamine

Sulu külas asuva Künka maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 16.06.2022 korraldusega nr 580.

 

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3543 Sulu külas asuva Künka maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.   
 
Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse andmiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Arvamuse andmiseks määrati tähtaeg 16.04.2022. a. Planeeringulahendusele isikute (piirinaabrite) poolt arvamusi ei esitatud. 
 

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 27.04.2022 korraldusega nr 417.
 

Avalik väljapanek 

Planeeringuga sai tutvuda ja selle kohta ettepanekuid teha 24.05–07.06.2022. Avaliku väljapaneku kestel ei esitatud lahenduse osas ettepanekuid-seisukohti-arvamusi.