« Tagasi

Soinaste küla Põllu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 883 Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneeringu, kinnistas lähteülesande ja otsustas mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine elukondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks Lisaks on detailplaneeringuga lahendatud juurdepääs planeeringualale (sh planeeringuala sisene liikluslahendus), haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustatusele.

Detailplaneeringu lahendus esitati ametiasutustele kooskõlastamiseks ning isikutele (sh piirinaabrid) arvamuse avaldamiseks, kelle huve võib detailplaneering puudutada. Detailplaneering on kooskõlastatud lähtetingimustes nõutud ametiasutustega ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse avaldamiseks määrati tähtaeg 21.09.2020.

Piirinaabrid esitasid oma arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta. Kahe piirinaabri arvamuse kohaselt nõustuti detailplaneeringu lahendusega. Lisaks esitasid veel viis isikut arvamusi-ettepanekuid-seisukohti detailplaneeringu lahendusele. Kambja vallavalitsus ei võtnud esitatud arvamusi arvesse, kuna arvamused ei kuulu planeeringuga lahendatavate ülesannete hulka ning osasid ettepanekuid ei ole võimalik teostada (arvamuste esitajatele saadeti vastavasisuline kiri).

Vallavalitsus leidis, et pärast arvamuste avaldamise protsessi on mõistlik jätkata planeeringu menetlemisega. Samuti suunati avalikule väljapanekule arvamuste avaldamise faasis esitatud arvamused koos valla seisukohtadega.

Vastuvõtmine

Vallavalitsus võttis 25.03.2021 korraldusega nr 2731 vastu Põllu maaüksuse ja detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek

Avaliku väljapanek toimus15.-29.04.2021 asukohaga vallavalitsuse kantselei ning vallaveeb. Avaliku väljapaneku kestel arvamusi ega ettepanekuid ei esitatud. 

Detailplaneeringu vastuvõtmisel jäeti ajalehes Postimees vastav kuulutus avaldamata. Seetõttu suunati detailplaneering 29.04.2021 Kambja Vallavalitsuse korraldusega nr 2852 uuesti avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku perioodiks määrati 19.05. - 01.06.2021 asukohaga vallavalitsuse kantselei ning Kambja valla veebileht. Samuti ilmus vastav teavitus ka ajalehes Postimees.

Avalikul väljapanekul esitas üks isik oma seisukohad detailplaneeringu kohta. Seisukoht koosnes kahest punktist: 1. Kohalik omavalitsus jättis keskkonnamõju strateegiline hindamise (edaspidi KSH) eelhinnangu andmata, 2. Kavandatav tegevus hävitab rändlindude olulise kogunemiskoha.

Vallavalitsus pöördus esitatud märkuste osas keskkonnaameti poole. Keskkonnaamet andis omapoolsed seisukohad esitatud küsimustele. 

Rändlindude osas leidis keskkonnaamet, et Põllu maaüksusel ei ole registreeritud keskkonnaregistri kohaseid kaitsealuste liikide elupaiku ega leide. Samuti ei ole ka informatiivsete andmebaaside kohaselt leitud alalt kaitsealuste liikide leide. Keskkonnaametile teadaolevalt peatub alal tõesti rändlinde eelkõige alal asuva tiigi tõttu, kuid ala on väike, mistõttu on selle ala looduskaitseline väärtus minimaalne. 

KSH algatamise-algatamata jätmise kohta ei tee keskkonnaamet enam alates 2015. aasta juulist järelevalvet, vaid menetluse õigsuse peab tagama planeeringu kehtestaja.

Keskkonnaamet andis seisukoha, et detailplaneeringu algataja on KSH mittealgatamisel kohaldanud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (edaspidi KeHJS) ning ei tuvastanud, et vastavad kaalutlusotsused on jäetud tegemata (koostamata KSH eelhinnang ning jäetud küsimata asjaomaste asutuste seisukohad).

Keskkonnaamet leidis, et kui eelhinnangut koostatud ei ole ning asjaomastelt asutustelt seisukohti küsitud ei ole, siis tuleks planeeringu kehtestajal hinnata, kas tegu oli olulise menetlusveaga. Kui tegemist on olulise veaga, siis tuleks teostada uus KSH algatamise-mittealgatamise menetlus (koostades eelhinnangu ning küsides asjaomastelt asutuselt arvamust).

Vallavalitus leidis, et tegemist ei ole olulise menetlusveaga. Detailplaneeringu algatamisel on viidatud küll KSH mittealgatamisele, kuid otsust ei ole tehtud KeHJS alusel vaid on lähtutud planeerimisseadusest. Planeerimisseaduse kohaselt tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist (KeHJS alusel) juhul, kui koostatav detailplaneering eeldatavalt avaldab mõju Natura 2000 võrgustiku alale või planeeritakse olulise ruumilise mõjuga ehitist ning üldplaneeringu muutmise ettepanekuga detailplaneeringut. 

Kuna Põllu maaüksuse detailplaneeringu kohaselt ei ole tegemist mitte ühegi eelneva olukorraga, puudus ka detailplaneeringu korraldajal alus anda eelhinnangut ning otsustada KSH algatamise-mittealgatamise üle. Kokkuvõtvalt leiab planeeringu koostaja (hinnates erinevaid mõjusid), et kavandatav tegevus ei avalda eeldatavalt (sh olulist) negatiivset mõju piirkonna keskkonnataluvusele, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ega sea ohtu inimese tervist, kultuuripärandit ja vara.

Samuti viitab sellele ka oma kirjas keskkonnaamet, kes leidis, et antud planeeringu puhul on kaheldav, kas KSH üle otsustamine oli üldse vajalik, kuna detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Vallavalitsus on samuti samal seisukohal, et tegemist on detailplaneeringuga, mis viib ellu üldplaneeringut ning üldplaneeringu raames on läbi viidud keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning üldplaneeringu kohane maakasutus (elamumaa) on õige.

Kehtestamine

Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 26.08.2022 korraldusega nr 3266.