« Tagasi

Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust Tõrvandi alevikus asuvatele Tennisehalli (kü tunnus 94901:007:1645), Ringtee 1a (94901:007:1168), Pargi (94901:007:1749), Ringtee 19 (94901:007:1157), Kohviku (28301:001:0147) ja osaliselt Ringtee J5 (28301:001:0181), Ringtee J13 (94901:001:0660), Ringtee lõik 1 (28203:001:0216) ja Aia tänava lõik 1 (94901:001:0563) maaüksustele valla keskuse rajamist ja planeerida multifunktsionaalne vallakeskuse hoone, koolimaja ja spordihoone ning teisi ühiskondlike hooneid ja rajatisi (nt lipuväljak, spordirajatised, virgetusalad jne). Lisaks anda lahendus planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. 

Planeeringu lahendus:

Arhitektuurikonkursi tulemused

Planeeringu toimik

Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneering on kehtestatud Kambja vallavalitsuse 19.07.2022 korraldusega nr 669.

 

Algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 20.02.2020. a korraldusega nr 1704 Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks (Nr 1704-Tõrvandi keskusala DP algatamine.asice ).

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimus 10.12.2020. a. Piirinaabritelt laekus ettepanekuid nii enne eskiisi arutelu, avalikul arutelul kui ka pärast avalikku arutelu.

Vallavalitsus viis detailplaneeringusse sisse muudatused ning jätkas detailplaneeringu koostamist. Samuti toimus arhitektuurivõistlus keskusala hoonestamiseks ning valiti välja võidutöö. Vastavalt võidutööle on planeeringulahendust täiendatud ning esitatud ametiasutustega (sh tehnovõrgu valdajad) kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Detailplaneering kooskõlastati ametiasutustega ja tehnovõrgu valdajatega.

Arvamuse avaldamise tähtajaks määrati 30.12.2021. a. Arvamuse avaldamise perioodil esitati arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta.

 

Vastuvõtmine

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallavalitsuse 07.04.2022 korraldusega nr 342.

 

Väljapanek

Avaliku väljapaneku perioodil 16.05. – 29.05.2022 vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi ei esitatud.