« Tagasi

Kodijärve küla Ranna maaüksuse (28201:008:0101) detailplaneering


Algatamine

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegija on OÜ Fertiilsuse Keskus. Algatamise taotlus laekus 17.06.2013.a. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kambja vallavalitsuse 27.06.2013.a. korraldus nr 1036 Ranna (kü tunnus 28201:008:0101) maaüksuse detailplaneeringu algatamise kohta. 

Planeeringu eesmärgiks on Ranna maaüksusele hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 1,3 ha.  Kuna planeeringu koostamise käigus selgus, et piiranguvööndisse ei ole Pangodi maastikukaitsealal lubatud rajada omapuhastit, siis planeeringualasse on kaasatud Rannanõlva maaüksuse osaala, kuhu planeeritakse reovee puhastamiseks imbsüsteem. 

 

Vastuvõtmine

Vastu võetud Kambja vallavalitsuse 09.082018 korraldusega nr 564. Väljapaneku tähtaega on pikendatud Kambja vallavalitsuse korraldusega 23.08.2018 nr 572
 

Väljapanek

Detailplaneering on läbinud avaliku väljapaneku etapi esmalt 2014. a novembris. Avaliku väljapaneku perioodil esitas Mäepealse kinnistu omanik detailplaneeringu kohta vastuväiteid. Täpsemalt soovis avaldaja oma kinnistule juurdepääsu ning ei nõustunud planeeritud omapuhasti ning imbväljaku asukohaga. Samuti soovis avaldaja, et detailplaneeringus oleks ära toodud konkreetsed alused, mille esinemisel on lubatud loobuda salvkaevu rajamisest ning rajada puurkaev. Kokkulepet ettepanekute osas ei saavutatud ja 2015. a edastati detailplaneering Tartu maavalitsusele järelevalve teostamiseks. Järelevalve käigus kuulati ära osapooled ning Tartu maavanem on 27.03.2015 kirjas nr 7-5/121-4 toonud, et toetab kohaliku omavalitsuse seisukohta omapuhasti ja imbväljaku asukoha suhtes, sest mõlemad rajatised jäävad koos kujadega detailplaneeringualasse. Tee osas tegi maavanem ettepaneku määrata teeservituut Mäepealse kinnistu kasuks Rannanõlva ja Ranna maaüksuste piiriala poolsesse külge. Detailplaneeringut täiendati teeservituudi määramisega, kuid avaliku väljapaneku käigus ettepanekute ja vastuväidete esitajaga ei ole saadud kokkuleppele.

Detailplaneeringu menetlust jätkati 2018. aastal ja vallavalitsus pöördus korduvalt ettepanekuid esitanud isiku poole, kuid kahjuks jäid pöördumised vastusteta. Vallavalitsus otsustas korraldada veelkord detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimus ajavahemikul 17.-30.09.2018. a. Avaliku väljapaneku käigus esitas Mäepealse kinnistu omanik ettepaneku teeservituudi määramiseks Ranna maaüksusele Mäepealse kinnistu kasuks. Ettepanekuga arvestati ja teeservituudi vajadus lisati detailplaneeringusse. 

 Avaliku väljapaneku ajal aga vahetus Lepikunõlva kinnistu omanik ja vallavalitsus otsustas kaasata planeerimismenetlusse ka uue omaniku. Lepikunõlva kinnistu omanik Vetonexit OÜ esitas omapoolsed seisukohad ja lahendamata jäi planeeringuala Lepikunõlva poolsele küljele kavandatud tee rajamise tingimused ja servituudiala asukoha küsimus. Täpsemalt soovib Vetonexit OÜ esindaja, et Lepikunõlva kinnistu piiri ja servituudiala vahele tuleb täiendavalt planeerida ja rajada kraav, mis asuks 5 m kaugusel piirist. Kraavi eesmärgiks oleks tagada vihmavee mittevalgumine Lepikunõlva kinnistule, samuti reovesi ehitatavast omapuhastist/septikust. Kambja vallavalitsuse seisukoht on, et detailplaneeringut ei pea koostama ehitusprojekti täpsusega. Vastavalt planeerimisseadusele on detailplaneeringu ülesandeks servituutide määramine ning teelt valguva sademevee küsimus tuleb lahendada tee projektiga. Kambja vallavalitsus esitas 03.06.2019 rahandusministeeriumile Kambja vallas Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) järelevalve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks. Rahandusministeerium kontrollis detailplaneeringu vastavust õigusaktidele ja menetlusnõuetele ning kujundas seisukoha avalikul väljapanekul esitatud ja arvestamata jäetud vastuväidete kohta, kuid leidis, et lähtudes riigihalduse ministri pädevuse piiridest ja võttes aluseks EhSRS § 111 lõike 3 ja PlanS v.r § 23 lõike 6 ei ole Kambja vallas Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse detailplaneeringule võimalik enne planeeringu kooskõlastamist päästeametiga ja võrguvaldajatega ning vallavalitsuse poolt kooskõlastuse uuendamise kaalumist Pangodi maastikukaitseala valitsejaga heakskiitu anda. Detailplaneering tagastati vallale edasiseks menetlemiseks. Kambja vallavalitsus edastas detailplaneeringu kooskõlastamiseks päästeametile ja keskkonnaametile ja esitas detailplaneeringu rahandusministeeriumile uuesti järelevalve teostamiseks. Rahandusministeerium kiitis detailplaneeringu heaks 28.09.2020 ja saatis detailplaneeringu tagasi vallale kehtestamise üle otsustamiseks. Vallavalitsus teavitas ka 20.10.2020 piirinaabreid, et rahandusministeerium on detailplaneeringu heaks kiitnud ja informeeris isikuid detailplaneeringu kehtestamise kavatsusest.

 

Kehtestamine

Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse detailplaneering kehestati Kambja vallavalitsuse 29.10.2020 korraldusega nr 2263.

 

Planeeringu dokumendid: