Algatatud planeeringud

« Tagasi

Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 57.

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse (28301:001:1604) detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Metsatuka maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus asub planeeringuala väärtuslikul maastikul, kus on lubatud ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega kui lähima hoonete kompleksini jääb vähemalt 250 m. Lähtudes olemasolevatest kruntidest jääks kavandatud hoonete kompleks teineteisele lähemale kui 250 m ning sellest tuleneb detailplaneeringu koostamise kohustus.
Planeeringualal kehtib Oksa kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.

Planeeringuala suurus on u 2,5 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel. Detailplaneeringuga antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.