Algatatud planeeringud

« Tagasi

Vana-Kuuste külas asuva Metsatuka maaüksuse detailplaneering

 

Planeeringuala suurus: u 1 ha.

Algatamine: Kambja vallavolikogu 24.08.2022 otsus nr 57

Vastuvõtmine: Kambja vallavalitsuse 20.04.2023 korraldus nr 1621

Avalik väljapanek: 15.–28.05.2023 Kesk 2, Kambja alevik ja siinsel leheküljel 

Kehtestamine: Kambja vallavalitsuse 22.06.2023 korraldus nr 1838

Planeeringu lahendus: Metsatuka DP_31-03-2023.asice | asice | 6,89MB

Menetlus: Planeeringu toimik

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt muudetakse Metsatuka maaüksuse sihtotstarve elamumaaks. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks (sh üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks kuni 6 m kõrgust abihoonet, lisaks on lubatud üks kuni 20 m2 suurune ja kuni 5 m kõrgune hoone), mille ehitisealune pind on kokku kuni 500 m2. Samuti on planeeringuga antud lahendus tehnovõrkudega varustatusele (sh tuletõrje veevarustusele), juurdepääsudele, parkimislahendusele, haljastusele, heakorrale ja määratud tingimused detailplaneeringu elluviimiseks. 

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneering on kooskõlastatud päästeametiga, transpordiametiga ning tehnovõrgu valdajatega. Arvamuse andmise perioodil piirinaabrid arvamusi ei esitanud.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil vastuväiteid-ettepanekuid-arvamusi ei esitatud.