Algatatud planeeringud

« Tagasi

Räni alevikus asuva Liiva maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Kambja vallavolikogu algatas Räni alevikus asuva Liiva maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad 24.08.2022 otsusega nr 56.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Kambja vallavalitsus.
Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Liiva maaüksuse sihtotstarbe muutmist sotsiaalmaaks ja elamumaaks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja sotsiaalsete hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringus asub planeeringuala elamumaa maakasutusega juhtfunktsiooniga maaalal, lubatud on 25% ulatuses sihtotstarbe kõrvalkasutus ettenähtud juhtotstarbest. Sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga alasid konkreetselt määratud ei ole. Arvestades piirkonda laiemalt ja terviklikumalt on sihtotstarbe kõrvalkasutus põhjendatud. Seega on detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas üldplaneeringuga, kuna planeerimisettepanek näeb ette vähemalt 75% ulatuses olemasoleva maakasutuse säilitamise, arvestades piirkonnas üldplaneeringu kohase elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooni.

Planeeringuala suurus on u 6 ha.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.