« Tagasi

Vallavolikogu 31.03.2020 istung

 

Volikogu istung viidi läbi osalt elektrooniliselt ja nendele volikogu liikmetele, kes seda soovisid, tavakorras. Enne istungi avamist tegi volikogu esimees Heiki Sarapuu ettepaneku, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra kestel on kõik volikogu istungid kinnised KOKS § 44 lõike 4 alusel. Otsuse poolt oli 20 volikogu liiget.

1. Kambja Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 34 „Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord" muutmine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Määruse muutmise eesmärgiks on anda vallavalitsusele on õigus vabastada vanemad ajutiselt ja osaliselt osalustasu maksmisest, kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel.

Otsustati kinnitada määrus nr 81 „Kambja Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 34 „Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord" muutmine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

2. Vee-ettevõtja määramine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Otsusega määratakse Külitse aleviku Mutiku ja Haaviku tänavate piirkonna vee-ettevõtjaks kolmeks aastaks OÜ Karu KV (registrikood 12495685) ja kehtestatakse tema tegevuspiirkond.

Võeti vastu otsus nr 101 „Vee-ettevõtja määramine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

3. Loa andmine ICO Park OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Soinaste Lasteaed Laululind puhul on tegemist valla ametiasutuse hallatava asutusega, mille filiaali tegevuskohaks on Eerika tee 1, Õssu küla, Kambja vald. Otsusega lubatakse vallavalitsusel sõlmida ICO Park OÜga alates 01.08.2020 viieks aastaks äriruumi üürileping Kambja vallas Eerika tee 1 hoone ja õueala kasutamiseks.

Küsimustele vastas jurist Kaupo Piirsalu. Anti Kalvet tegi ettepaneku asendada eelnõu punktis 1 sõnad „hoone ja kinnistu kasutamiseks" sõnadega „hoone ja õueala kasutamiseks". Kaupo Piirsalu nõustus täpsustav sõnastusega, vastav muudatus viiakse otsusesse. Anti Kalveti küsimustele lepingu objektiks oleva hoone keldrikorruse kasutamise kohta vastas Kaupo Piirsalu.

Võeti vastu otsus nr 102 „Loa andmine ICO Park OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseks" (poolt 18, vastu 1 ja erapooletu 1).

 

4. Nõustumine transpordimaade omandamisega

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 103 „Nõustumine transpordimaade omandamisega" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud) Soinaste külas asuvad Pähkli tänava kahe lõigu omandamiseks.