« Tagasi

Vallavolikogu 29.04.2020 istung

 

Volikogu istung viidi läbi elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas ja nendele volikogu liikmetele, kes seda soovisid, kirjalikult elektroonilist hääletusblanketti kasutades.

1. Kambja Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 49 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord" muutmine

Kuulati haridusnõunik Maia Uibo ettekannet.

Muudatusega antakse vallavalitsusele luba vabade vahendite olemasolul ja ebapiisava taotluste arvu korral tähtaega pikendada või kuulutada välja täiendav taotlusvoor.

Kinnitati määrus nr 82 „Kambja Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 49 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord" muutmine" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

2. Loa andmine riigihanke „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp" korraldamiseks

Kuulati arendusjuht Kristi Kull ettekannet.

Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku renoveerida Ülenurme gümnaasiumi staadion. Tööde ehitusprojekti järgne maksumus koos käibemaksuga on kuni 973 408 eurot, millest 210 000 eurot saadakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ning 90 000 eurot on valla omafinantseeringu summa.

Otsusega lubatakse vallavalitsusel korraldada riigihange „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp" eeldatava maksumusega kuni 800 000 eurot (summa ilma km-ta) ning tasuda maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest rahastatava projekti „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimine" omafinantseering summas 90 000 eurot 2020. aasta vallaeelarvest.

Võeti vastu otsus nr 104 „Loa andmine riigihanke „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp" korraldamiseks" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

3. Hoonestusõiguse seadmine (Kambja päästedepoo)

Kuulati Kristi Kulli ettekannet, jurist Kaupo Piirsalu kaasettekannet.

Volikogu liige Toomas Arumägi taandas ennast selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletamisest.

Kambja valla omandis on Kambja alevikus asuv Männi tn 2a kinnistu (registriosa nr 4926104, katastriüksus tunnusega 28201:001:0094 sihtotstarbega tootmismaa suurusega 4434 m2 ). Mittetulundusühing Tõrvandi Päästeselts tegi PRIAle taotluse maaeluministri 23.10.2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" meetme raames toetuse saamiseks Männi tn 2a maaüksusele vabatahtliku pääste depoohoonekogukonnakeskuse rajamiseks.

Vastavalt eelpool nimetatud määrusele peab uue hoone püstitamiseks olema kavandatava hoone alune maa projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on väike- ja keskmise suurusega ettevõte, või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole väike- ja keskmise suurusega ettevõte.

Otsusega nõustutakse hoonestusõiguse seadmisega otsustuskorras Männi tn 2a kinnistule MTÜ Tõrvandi Päästeselts kasuks.

Võeti vastu otsus nr 105 „Nõustumine hoonestusõiguse seadmisega Kambja alevikus asuvale Männi 2a kinnistule" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

4. Hoonestusõiguste pikendamine, isikliku kasutusõiguse seadmine (Kambja pumplad ja reoveepuhastid)

Kuulati Kristi Kulli ettekannet.

Kambja vallavolikogu määras 15. augusti 2019 otsusega nr 82 AS-i Emajõe Veevärk Kambja aleviku, Vana-Kuuste piirkonna ja Rebase küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas veeettevõtjaks. Nimetatud piirkondade veevarustus- ja kanalisatsioonitaristu kuulub AS-le Emajõe Veevärk ning enamusele kinnistutele on seatud hoonestusõigus AS Emajõe Veevärk kasuks. Hoonestusõigus kinnistutele lõpeb käesoleva aasta augustis. AS Emajõe Veevärk esitas vallavalitsusele taotluse hoonestusõiguste tähtaegade pikendamiseks 50 aasta võrra ja Rebase külas asuvale Pumbamaja kinnistustule hoonestusõiguse seadmiseks. Hoonestusõiguse seadmine on vajalik, et tagada vee-ettevõttele paremad võimalused piirkonnas asuva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni taristu majandamiseks ja sellesse investeerimiseks. Madise külas Parve kinnistul paikneb Kambja aleviku reoveepuhasti, biotiigid, kanalisatsioonitrassid ning energiavõsa. Katastriüksuse suuruseks on 6,63 ha, millest veemajandustaristu (trassid, puhasti ja biotiigid) majandamiseks on vajalik 1,19 ha, seetõttu on mõistlik asendada kogu kinnistu hoonestusõigus osalise isikliku kasutusõigusega veetaristu omaniku kasuks.

Võeti vastu otsus nr 106 „Hoonestusõiguste pikendamine, isikliku kasutusõiguse seadmine" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud) hoonestuasõiguste pikendamise kohta.

 

5. Vee-ettevõtja määramine, tema tegevuspiirkonna kehtestamine (Külitse)

Kuulati Kristi Kulli ettekannet.

Kambja valla arengukavas 2020 – 2030 on ette nähtud ühe tegevusena Külitse aleviku piirkonna vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetamine. Paeguseks on vallavalitsus saanud keskkonnaametilt nõusoleku piirkonna reoveekogumisala moodustamiseks ja AS Emajõe Veevärk on esitanud SA KIK-ile Keskkonnaprogrammi 2020 I taotlusvooru projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" rahastustaotluse.

Otsusega määratakse AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kümneks aastaks vee-ettevõtjaks Kambja valla Külitse aleviku piirkonnas ja kehtestatakse tema tegevuspiirkond. Vee-ettevõtja, kes on üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses, haldusülesandeks on tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamine ja klientide kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine.

Võeti vastu otsus nr 107 „Vee-ettevõtja määramine, tema tegevuspiirkonna kehtestamine" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

6. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu garanteerimine

Kuulati Kristi Kulli ettekannet.

AS Emajõe Veevärk kavandab esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) Keskkonnaprogrammi 2020 I taotlusvooru projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" rahastustaotluse. Vastavalt keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" on toetuse maksimaalseks suuruseks projekti kohta 2 000 000 eurot. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsiooni-süsteemide rajamine" kogumaksumus on koostatud eelarve põhjal 3 993 661 eurot. Lähtuvalt eeltoodust kujuneb projekti omaosaluseks 1 993 661 eurot.

Otsusega Kambja vald garanteerib SA KIK positiivse rahastusotsuse korral projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omaosaluse tasumise summas kuni 2 000 000 eurot. Omaosalus tasutakse aktsiakapitali sissemaksetena AS-i Emajõe Veevärk põhivara mahu suurendamisel projekti raames rajatava infrastruktuuri ehitustööde käigus.

Võeti vastu otsus nr 108 „Projekti „Külitse aleviku veevarustuseja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" omafinantseeringu garanteerimine" (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).