« Tagasi

Vallavolikogu 29.01.2019 istung

1. Tartumaa arengustrateegia 2040 kinnitamine

Kuulati Tartumaa Omavalituse Liidu esindaja Sven Tobrelutsu ettekannet.

Vallavolikogu otsustas kehtestada määrus nr 50 „Tartumaa arengustrateegia 2040"(poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Tartumaa arengustrateegias 2040 esitatakse maakonna kohalike omavalitsuste kokku lepitud pikaajaline visioon aastani 2040, strateegilised eesmärgid ja valikud selle saavutamiseks ning tegevuskava aastateks 2019-2023. Strateegia määratleb eelistused kohalike ja riiklike investeeringute osas ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste suunamiseks maakonnas. Arvestatud on muutuste ja probleemidega, mis võivad 22 aasta jooksul esile kerkida ning keskkonda oluliselt mõjutada, samuti uusi võimalusi pakkuvate suundumustega. Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) maakonna olulisemate asutuste ja ettevõtjate ühenduste osalusel 2018. aasta maist novembrini kolmel tasandil: juhtrühm, teematöögrupid ning laiem avalikkusega konsulteerimine.

 

2. Külitse alevikus asuva Arroli tn 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuulati Kambja Vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukaseettekannet.

Arroli tn 2 maaüksuse omanik esitas Kambja Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Ülenurme Vallavolikogu 28.04.2009 otsusega nr 23 kehtestatud
detaiplaneeringuga on krundile kavandatud ärihoone, kuid maaomaniku soov on krundile rajada elamu.

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 63 „Külitse alevikus asuva Arroli tn 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

3. Volituse andmine maa hindamises seaduses pandud ülesannete täitmiseks

Kuulati volikogu sekretäri Reet Kiuru ettekannet.

Vallavolikogu otsustas kehtestada määruse nr 51 „Volituse andmine maa hindamise seaduses pandud ülesannete täitmiseks" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega volitatakse Kambja Vallavalitsust kui ametiasutust arvutama maa hindamise seaduses määratud maatüki maksustamishinda.

 

4. Volituse andmine noorsootöö seaduses pandud ülesannete täitmiseks

Kuulati  Reet Kiuru ettekannet.

Vallavolikogu otsustas kehtestada määruse nr 52 „Volituse andmine noorsootöö seaduses pandud ülesannete täitmiseks" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega volitatakse Kambja Vallavalitsust kui täitevorganit kinnitama noorsootöö seaduses sätestatud huvihariduse ja huvitegevuse kava ning täitma kõiki teisi valla ülesandeid.

 

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Kuulati vallasekretäri Marina Lehismetsa ettekannet.

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 61 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Otsusega moodustati riigikogu valimisteks viis jaoskonnakomisjoni ning määrati esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

 

6. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati komisjoni esimehe Peep Puisi ettekannet.

Komisjoni liige Maia Uibo avaldas soovi tagasi astuda komisjoni liikme kohalt.

Küsimused: Leho Liiv

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 62 „Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

7. Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2019 – 2022

Kuulati koolidirektori Olev Saluveeri ettekannet ja Peep Puisi kaasettekannet.

Küsimused: Illari Lään

Repliigid: Anti Kalvet, Triin Nõmmistu, Peep Puis

OTSUSTATI: kehtestada määrus nr 53 „Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2019 – 2022"
(poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks, olles kooli arengut suunav dokument, mis lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseadusest määratleb kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, õpetajad, töötajad, õpilasesinduse ja hoolekogu liikmed ning lapsevanemad. Kooli arendustegevuse eesmärk on kaasaegsete õppe- ja arenguvõimaluste loomine kogu kooli kollektiivile.

 

8. Kambja Vallavolikogu 20.12.2012. a määruse nr 45 „Kambja valla teenetemärgi statuut" kehtetuks tunnistamine

Kuulati Kambja Vallavalitsuse juristi Kaupo Piirsalu ettekannet

Küsimused: –

Vallavolikogu ostustas kehtestada määruse nr 54 „Kambja Vallavolikogu 20.12.2012. a määruse nr 45 „Kambja valla teenetemärgi statuut" kehtetuks tunnistamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

9. Haldusülesande täitmise volitamine

Kuulati Kaupo Piirsalu ettekannet.

Küsimused: Anti Kalvet, Triin Nõmmistu, Marek Palusoo, Irma Drenkhan

Repliigid: Aivar Aleksejev, Anti Kalvet, Triin Nõmmistu, Urmas Sarja

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 64 „Haldusülesande täitmise volitamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

10. Haldusülesande täitmise volitamine (Maarjatähe ja ristikheina tn)

Kuulati Kaupo Piirsalu ettekannet.

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 65 „Haldusülesande täitmise volitamine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

 

11. Kambja valla 2019. a eelarve II lugemine

Kuulati Kambja Vallavalitsuse finatsjuhi  Sirje Suure ettekannet ja volikogu liikme Anti Kalveti sõnavõttu.

Küsimused: Marek Palusoo

Repliigid: Marek Palusoo, Aivar Aleksejev

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 55 „Kambja valla 2019. aasta eelarve" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Määrusega kehtestati Kambja valla 2019. aasta eelarve kogumahus 20 512 447 eurot.

 

12. Vallavanema töötasu kinnitamine

Kuulati vallavolikogu aseesimehe Irma Drenkhani ettekannet.

Küsimused: Marek Palusoo, Triin Nõmmistu

Repliigid: Anti Kalvet, Sirje Suur, Peep Puis

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 66 „Vallavanema töötasu kinnitamine" (poolt 17, vastu 2 ja erapooletuid ei olnud)

 

13. Abivallavanema töötasu kinnitamine

Kuulati vallavanema Aivar Aleksejevi ettekannet

Küsimused: Triin Nõmmistu

Repliigid: Urmas Sarja, Peep Puis

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 67 „Abivallavanema töötasu kinnitamine" (poolt 17, vastu ei olnud, erapooletuid 2)

 

14. Informatsioon rahvastikutaaste komisjonidest

Kuulati Reet Kiuru ettekannet

Vallavolikogu liikmed olid seisukohal, et rahvastikutaaste komisjoni pole mõtet moodustada.