« Tagasi

Vallavolikogu 26.01.2021 istung

Kambja vallavolikogu istung toimus teisipäeval 26. jaanuaril 2021. a algusega kell 17.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

PÄEVAKORD:

  1. Kambja valla 2021. a eelarve (I lugemine)
  2. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Päevalille tn)
  3. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Lillemäe tänav)
  4. Projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine
  5. Ülevaade Kambja noortevolikogu tegevusest 2020. a
  6. Tunnustamise kord, Kambja valla tunnuslause, vallalehe nimi – tutvustamiseks ja arvamuste avaldamiseks

 

 

1. Kambja valla 2021. a eelarve (I lugemine)

Kuulati finantsjuhi Eve Jaanuse ettekannet

Otsustati lugeda eelarve esimene lugemine lõppenuks, parandus- ja täiendusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. veebruar.

Eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud Kambja valla arengukavast 2020-2030, Kambja valla eelarvestrateegiast 2021-2024, Kambja Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Kambja Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Kambja valla 2021. a eelarve seletuskirjaga

^

 

 

2. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Päevalille tn)

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet. 

Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ esitas Kambja vallale avalduse, milles soovib vallale üle anda Ülenurme alevikus asuva Päevalille tänava maaüksuse. Tänav on rajatud vastavalt Sorgsepa kinnistu ning lähiala detailplaneeringule. Päevalille tänava kinnistule rajatud tänavavalgustusele, siderajatisele, teedele, kõnniteedele ja parklatele on väljastatud kasutusluba nr 2012371/21353. Välja on ehitatud ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning elektrivõrgustik.

Võeti vastu otsus nr 137 „Nõustumine transpordimaa omandamisega" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Eelnõu näeb ette omandada, lähtudes avalikset huvidest,  tasuta Kodumaja Kinnisvarahalduse OÜ-lt Kambja vallale Ülenurme alevikus asuva Päevalille tänava kinnistu, registriosa nr 4838004, katastriüksus tunnusega 94901:007:1811, sihtotstarbega transpordimaa, suurusega 1782 m2. Lepingu vormistamisega seotud kulud tasub Kambja vald.

^

 

 

3. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Lillemäe tn)

Kuulati haldusjuht Ülo Plakso ettekannet.

Võeti vastu otsus nr 138 „Nõustumine transpordimaa omandamisega" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

MTÜ Lillemäe Elurajoon on 14.12.2020 esitanud vallale avalduse, milles soovitakse tulevikus vallale üle anda Lemmatsi külas asuva Lillemäe tänava. MTÜ on seisukohal, et antud juhul õigustavad elurajoonide elanike huvid Lillemäe tänava kui eratee omandamist kohaliku omavalitsuse poolt, sest Lillemäe tänav on ainus juurdepääs avalikult kasutatavale Kannistiku teele ning juurdepääs on selliselt ette nähtud ka detailplaneeringus. MTÜ kinnitusel on praegune teeomanik korduvalt viidanud võimalusele, et hakkab tee kasutamise eest küsima raha ning keeldub teed nõuetekohaselt hooldamast, rikkudes muuhulgas sellega ehitusseadustikust tulenevaid teeomaniku kohustusi. Elanikud, kes on viimastel aastatel elurajooni lisandunud, on keerulises olukorras, kus kinnistu soetamiseks pangalaenuna on nõutav servituut, mis omakorda võimaldab teeomanikul seada tavapärasest kõrgemaid nõudmisi juurdepääsuservituudi hinnale. Lillemäe elurajooni elanikel on ülekaalukas avalik huvi tee määramiseks avalikult kasutatavaks teeks, kuna elurajoon on jätkuvalt kasvav ning kohalik omavalitsus on vähemalt osaliselt juba asunud teostama teeomaniku ülesandeid, mis annab alust arvata, et ka kohaliku omavalitsuse hinnangul on tee kasutamise vastu avalik huvi. 

MTÜ liikmed on jõudnud endise arendajaga Marina Invest OÜga kokkuleppele Lillemäe tänava maksumuses ja MTÜ üldkoosolek on otsustanud tänava omandamise tingimusel, et see on võimalik edaspidi üle anda vallale.

Otsusega omandab Kambja vald , lähtudes avalikest huvidest, tasuta MTÜlt Lillemäe Elurajoon (registrikood 80397307) Lemmatsi külas asuva Lillemäe tänava kinnistu, registriosa nr 3537004, katastriüksus tunnusega 94901:005:1026, sihtotstarbega transpordimaa, suurusega 9479 m2. Lepingu vormistamisega seotud kulud tasub vald.

 

^

 

 

4. Projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine

Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme ja Tartumaa ühistranspordikeskuse projektijuht Aarne Suitsu ettekandeid.

Võeti vastu otsus nr 139 „Projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on esitanud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" projekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine". 

Otsuse kohaselt Kambja vald osaleb MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" projektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" ja volitab vallavalitsust korraldama projektis osalemisega seotud tegevusi ning tagama projekti omafinantseering valla 2021. ja 2022. aasta eelarves.

^

 

 

5. Ülevaade Kambja noortevolikogu tegevusest 2020. a

Kambja noortevolikogu möödunud aasta tegemisi ja käesoleva aasta plaane tutvustasid volikogu juhatuse liikmed Triinu Alliksaar ja Annliisa Plato.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

^

 

 

6. Tunnustamise kord, Kambja valla tunnuslause, vallalehe nimi – tutvustamiseks ja arvamuste avaldamiseks

Kuulati haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Peep Puisi ja arendusjuht Kristi Kulli ettekandeid.

Triin Nõmmistu tegi ettepaneku kiita heaks valla tunnuslause „Kindel ja kodune!" ja vallalehe nimi „Kambja valla sõnumid".

Volikogu kiitis 19 poolthäälehga valla tunnuslause ja vallalehe nime heaks.

 

^