« Tagasi

Vallavolikogu 21.05.2019 istung

Kambja Vallavolikogu 20. istung toimus 21. mail 2019.

Istungist võtsid osa Toomas Arumägi, Vahur Järv, Anti Kalvet, Ülo Karpov, Toomas Keldoja, Rauno Kiuru, Leho Liiv, Illari Lään, Meelis Michelson, Janno Ott, Marek Palusoo, Arne Peda, Peep Puis, Heiki Sarapuu, Urmas Sarja, Margot Võsokov. Puudusid Irma Drenkhan, Virgo Kurist, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Rait Rohumägi.

 

Päevakord

1. Vee-ettevõtja määramine

Kuulati Kristi Kulli ettekannet, Toomas Kapi kaasettekannet Õssu küla ja Räni aleviku
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonna arendamise kohta. AS Emajõe Veevärk lõpetas piirkonnas tegevuse. Otsusega nr 74 „Vee-ettevõtja määramine" (poolt 16, vastu ja erapooletuid ei olnud) määrati AS Tartu Veevärk (registrikood 10151668) vee-ettevõtjaks Õssu küla ja Räni aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Vee-ettevõtja haldusülesandeks on tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamine ja klientide kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine.

 

2. Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kuulati maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukase ettekannet. Kambja vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek sooviga planeerida Juhani kinnistule tootmis- ja laohooned. Kambja valla endise Ülenurme valla osa üldplaneeringuga on käsitletav ala määratud perspektiivseks elamumaaks ning detailplaneeringuga soovitakse muuta valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud maaüksuse omanik aktsiaselts Respo Haagised esindaja, kellel on plaanis tootmistegevust laiendada.

Võeti vastu otsus nr 75 „Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu
algatamine" (poolt 16, vastu ja erapooletuid ei olnud), millega algatati maaüksuse detailplaneeringu koostamine, lähteseisukohad ning ei alustatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

 

3. Nõusoleku andmine vallavara otsustuskorras müümiseks

Kuulati abivallavanema Ivar Tedrema ettekannet.

Marek Palusoo tegi ettepaneku lubada korteriomand müüa 6 tuhande euroga. Arendusjuht Kristi Kull tegi ettepaneku anda ostjale aega kaks kuud lepingu sõlmimiseks.

Võeti vastu otsus nr 76 „Nõusoleku andmine vallavara otsustuskorras müümiseks"
(poolt 16, vastu ja erapooletuid ei olnud), millega anti nõusolek OÜ Cambile kuuluva korteri müümiseks selle elanikule hinnaga 6 000 eurot. Tehingu tegemiseks on aega kaks kuud. Ostusoovi puudumisel korraldab vallavalitsus enampakkumise lähtudes vara turuväärtusest.