« Tagasi

Vallavolikogu 17.09.2019 istung

Kambja Vallavolikogu XXIII istung toimus 17. septembril, kohal oli 19 volikogu liiget

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärus 

Nurmepesa põhimääruse kinnitamise kohta tegi ettekande vallasekretär Marina Lehismets. Seni nimeta olnud lasteaed valis oma nimeks Nurmepesa. Kohal oli lasteaia uus direktor Merle Kõrgesaar, kes tutvustas ennast volikogu liikmetele. Otsustati kehtestada määrus nr 66 „Ülenurme Lasteaia Nurmepesa põhimäärus". Põhimääruse kinnitamise poolt oli 19 volikogu liiget. 


 

2. Kambja valla 2019. a I lisaeelarve 

Lisaeelarve kohta tegi ettekande finantsjuht Sirje Suur. Lisaeelarvega täpsustati aasta sees riigi õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi ning nende kasutamist. Otsustati kehtestada määrus nr 67 „Kambja valla 2019. a I lisaeelarve". Lisaeelarve kinnitamise poolt oli 18 ja vastu üks volikogu liige. 

 

3. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine 

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemise määruse eelnõud tutvustas haridusnõunik Maia Uibo. Uuest eelarveaastast jätkatakse eraüldhariduskoolide toetamist pearahapõhiselt. Volikogu kinnitas määruse nr 68 „Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" ühehäälselt.  

 

4. Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord 

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korda tutvustas haridusnõunik Maia Uibo. Selle määrusega reguleeritakse nende huvikoolide ja huviringide toetamine, kus käivad Kambja valla lapsed. Volikogu kinnitas määruse nr 69 „Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord" ühehäälselt.

Kuulati Maia Uibo ettekannet. 

 

5. Anti Kalveti arupärimine Küüni detailplaneeringu kohta 

Anti Kalveti arupärimisele Küüni detailplaneeringu kohta vastas maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Tegemist on väga vana detailplaneeringuga, planeeringuala kruntide vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitmiseks tuleb krundiomanikel pöörduda piirkonna vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk poole. Lahenduse leidmiseks on vallavalitsuse poole pöördunud vaid üks krundiomanik.


 

6. Kambja valla vapi ja lipu kavandite arutelu 

Kambja valla vapi ja lipu kavandite arutelu juhatas Heiki Sarapuu. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Peep Puis pakkus välja kolm võimalikku edasimineku teed: valida endise Ülenurme valla vapp; alustada protsessi uuesti algusest sümbolite valimisega; minna edasi komisjoni poolt valitud vapikavandiga. Triin Nõmmistu tegi ettepaneku minna edasi haridus- ja kultuurikomisjoni poolt valitud vapiga. Arutelu tulemusel otsustas volikogu minna edasi komisjoni esitatud vapikavandiga ja töötada välja ka sellega seonduv lipukavand. Anti Kalvet tegi ettepaneku haridus- ja kultuurikomisjonile võtta päevakorda valla lehele uue nime valimine. 

 

7. Informatsioon valla arengukava koostamisest 

Informatsiooni valla arengukava koostamise seisust andis arendusjuht Kristi Kull. Ideekorje ja arutelude tulemusel on valminud arengustrateegia eesmärkide ja tegevuste töövariant. Edasi toimub selle keeleliselt ühtseks korrigeerimine ja siis töörühmades ülevaatamine. Seejärel pannakse arengukava eelnõu avalikule väljapanekule, kus on huvitatud isikutel võimalik veel oma ettepanekuid esitada.

 


Istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed Toomas Arumägi, Irma Drenkhan, Vahur Järv, Anti Kalvet, Ülo Karpov, Toomas Keldoja, Rauno Kiuru, Kuldar Lepik, Leho Liiv, Illari Lään, Meelis Michelson, Triin Nõmmistu, Janno Ott, Arne Peda, Peep Puis, Rait Rohumägi, Heiki Sarapuu, Urmas Sarja, Margot Võsokov. Puudusid Virgo Kurist, Marek Palusoo. 

 

Kutsutud: vallavalitsuse liikmed Ivar Tedrema, Tiit Lukas, Sirje Suur, vallasekretär Marina Lehismets, vallavalitsuse ametnikud Maia Uibo, Kristi Kull, Riivo Leiten, Kersti Luik, vallalehe toimetaja Maire Henno, Ülenurme gümnaasiumi direktor Olev Saluveer, Ülenurme lasteaia direktor Merle Kõrgesaar, Aarike hooldekeskuse juhataja Elle Ott.