« Tagasi

Vallavolikogu 31.08.2021 istung

Kambja Vallavolikogu istung toimus teisipäeval 31. augustil 2021. a algusega kell 17.00 elektrooniliselt veebikeskkonnas. 

PÄEVAKORD:

  1. Nõustumine transpordimaade omandamisega (Lemmatsi k, Kannastiku tee 2 kü)
  2. Kristalli tn 2 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras
  3. Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus
  4. Kambja vallavolikogu 25.08.2011otsuse nr 77 „Kambja Põhikooli põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
  5. Tunnustamise kord
  6. Tõrvandi Põhikooli asutamine

 

 

 

1. Nõustumine transpordimaade omandamisega (Lemmatsi k, Kannastiku tee 2 kü)

Ettekandja haldusjuht Ülo Plakso

Omanik esitas taotluse temale kuuluvate Lemmatsi külas asuvate Kannistiku tee (registriosa nr 994504, katastriüksused 94901:005:0992 ja 94901:005:0993) transpordimaa katastriüksuste võõrandamiseks Kambja vallale.

Katastriüksustel asuvad teed numbritega 9490254 ja 9490177. Tee numbriga 9490254 osas on sõlmitud Kambja vallaga tee avaliku kasutuse leping. Tee numbriga 9490177 on hetkel mitteavalik. Tegemist kruusakattega teedega, mis on heas sõidukorras. Momendil teenindavad teed mitmeid majapidamisi. Arvestades asjaolu, et teedega piirneb antud hetkel vähemalt kaheksa hoonestamata krunti, on teedel potentsiaali teenindada lisaks olemasolevatele majapidamistele edaspidi tunduvalt suuremat hulka kohalikke inimesi.

Lähtudes avalikest huvidest omandab vald hinnaga 1 euro omanikult  järgmised Kambja vallas Lemmatsi külas asuvad transpordimaad:

Kannistiku tee maaüksus, registriosa nr 994504, katastriüksus tunnusega 94901:005:0992 sihtotstarbega transpordimaa pindalaga 1787 m² ;

Kannistiku tee maaüksus, registriosa nr 994504, katastriüksus tunnusega 94901:005:0993 sihtotstarbega transpordimaa pindalaga 1932 m² .

Võeti vastu otsus nr 154 „Nõustumine transpordimaade omandamisega" (poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

2. Kristalli tn 2 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja jurist Kaupo Piirsalu

Räni alevikus asuv Kristalli tn 2 kinnistu (registriosa 4200404, katastriüksus tunnusega 94901:005:1680 pindalaga 7823 m2 sihtotstarbega elamumaa) on Kambja valla munitsipaalomandis. Maaüksusel asub 6 korteriga elamu, mis oli kasutusel sotsiaalmajana. Hetkel ei ole maja enam elamiskõlblik.

Kambja Vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega on algatatud Kristalli tn 2 maaüksusel detailplaneering eesmärgiga kaaluda Kristalli tn 2 maaüksuse jagamist 4 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ja 1 transpordimaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringu menetlus sel aastal kindlasti lõpule ei jõua, kuid Kambja valla 2021. aasta eelarvesse on arvestatud ühe tuluallikana ka Kristalli tn 2 kinnistu müügist saadav summa (250 000 eurot).

Otsusega nõustub vald Kristalli tn 2 kinnistu (registriosa 4200404) võõrandamisega avaliku enampakkumise korras alghinnaga 250 000 eurot. Enampakkumise võitjal on kohustus jätkata 11.02.2021 algatatud detailplaneeringu koostamist vastavalt lähteülesandele.

Võeti vastu otsus nr 155 „Kristalli tn 2 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

3. Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus

Ettekandja haridusnõunik Maia Uibo

Määrusega kehtestatakse Kambja Põhikoolile uus põhimäärus, mis tuleneb kogukonna soovidest ja kooli arengukava eesmärkidest, sh määratakse kooli uueks nimeks Kambja Ignatsi Jaagu Kool. 

Otsustati kehtestada määrus nr 99 „Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

 

4. Kambja vallavolikogu 25.08.2011 otsuse nr 77 „Kambja Põhikooli põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja volikogu sekretär Reet Kiuru

Kuna eelnevas päevakorrapunktis kehtestati Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus, siis oli vajalik eelneva põhimääruse tühistamine. Kambja Põhikooli põhimäärus oli vastu võetud kehtinud korra alusel otsusena ning volikogul tuli see kuulutada kehtetuks eraldi otsusega.

Võeti vastu otsus nr 156 „Kambja vallavolikogu 25.08.2011 otsuse nr 77 „Kambja Põhikooli põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^

 

 

5. Tunnustamise kord

Ettekandja vallasekretär Marina Lehismets

Määrus sätestab tunnustamise põhimõtted Kambja vallas, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, otsustamise ja kätteandmise korda.

Tunnustusavaldusi jagatakse kahel tasandil:

  • vallavolikogu poolt (Kambja valla aukodanik; aasta tegija; aasta tegu)
  • vallavalitsuse poolt (tänuüritused; valla tänukirja andmine; rahaline preemia; valdkondlikud tunnustusavaldused).

Otsustati kehtestada määrus nr 100 „Tunnustamise kord" (poolt 19, vastu 1, erapooletuid ei olnud).

 

^

 

 

 

6. Tõrvandi Põhikooli asutamine

Ettekandja arendusjuht Kristi Kull

Otsusega asutatakse uus kool - vallavalitsuse hallatav asutus Tõrvandi Põhikool.

Võeti vastu otsus nr 157 „Tõrvandi Põhikooli asutamine" (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud).

^